โครงการ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

| |
อ่าน : 1,116

ที่มา : มติชน

โครงการ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า พระสงฆ์เป็นผู้มีความสำคัญในการ สืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ชุมชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน จากข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญเกิดจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์ นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจะกลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ จากสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม ที่ 191/1460 และมติสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 5 ให้มีการขับเคลื่อนงาน "พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ"

"ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินงาน วัดส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีวัดส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ จำนวน 4,191 แห่ง นอกจากนี้ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ ต่อเนื่องมาจากการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก โดยปี 2561 กรมอนามัยได้พัฒนาหลักสูตร พระคิลานุปัฏฐาก และมีจำนวนพระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 3,918 รูป ซึ่งเกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์การขับเคลื่อนวัดรอบรู้ด้านสุขภาพจากนโยบายสู่การปฏิบัติ และเกิดการพัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ พระสงฆ์ โดยนำประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพมาปรับใช้และเป็นต้นแบบทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักการสำคัญ คือ การใช้ทางธรรมนำทางโลกตามคำประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 เป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับและส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

รัชกร  say

รบกวนแก้ไขข้อมูลข่าวจาก มติมหาเถรสมาคม 191/1460 เป็น 191/2560 ขอบคุณค่ะ PR กรมอนามัย

Post : 09 ก.ค. 2562 09:44:13

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม