วิตามินF13คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธภาพในครอบครัว

| |
อ่าน : 2,500

ที่มา : คมชัดลึก
ภาพโดย สสส.

วิตามินF13คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

เมื่อทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ "ครอบครัว" เป็นสถาบันแรกที่ทุกคนได้สัมผัส ซึ่งครอบครัวไทยในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ย่อมมีโจทย์ที่ต้องค้นหาทางออกและหาคำตอบอีกมากมาย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562" ได้ชูประเด็น "ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม" ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไทย

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่ง "ครอบครัว" มีหน้าที่ในการบ่มเพาะพัฒนาคน ยิ่งขณะนี้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนโลกดิจิทัล โลกออนไลน์เป็นหลัก ทำให้ครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงทั้งการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การดูแล การสื่อสาร การใช้เวลาว่างในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่การสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และครอบครัวมีสุข

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2539 พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2560 พบว่า ครัวเรือนคนเดียวและครัวเรือน 2 คน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครัวเรือนคนเดียวใน พ.ศ.2539 มี 8.8% ได้เพิ่มขึ้นเป็น 20.5% ในปี พ.ศ.2560 หรือเพิ่มขึ้นราว 2.3 เท่าตัว สำหรับครัวเรือน 2 คนนั้น มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2539 มี 15.9% เพิ่มขึ้นเป็น 27.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเพิ่มขึ้นราว 1.7% ขณะที่ครัวเรือนขนาดใหญ่ หรือครัวเรือนที่มีขนาด 3 คนขึ้นไป กลับพบว่า มีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน โดยใน พ.ศ.2539 มี 75.3% เหลือ 52.3% ใน พ.ศ.2560 หรือลดลง 23%

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ย พบว่า อายุเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 10 ปี ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า ในสถานการณ์ยุคเกิดน้อย อายุยืน อาจจะเกิดครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีเด็กเป็นหัวหน้าครัวเรือน และครัวเรือนที่เด็กอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียว หรืออยู่ด้วยกับเด็ก ซึ่งถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มครัวเรือนเปราะบางอีก รูปแบบหนึ่งก็เป็นได้

วิตามินF13คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เล่าว่า จากการศึกษาสถานการณ์ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนอายุ 12-14 ปี จำนวน 401 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำพูน จ.อุบลราชธานี จ.สระบุรี และ จ.สตูล พบว่า รูปแบบการอยู่อาศัยของครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนวัยรุ่นมีความหลากหลาย แบ่งเป็น 56% อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 22% อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว และ 22% ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เลย โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูก เนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานในพื้นที่ห่างไกล และการหย่าร้างแยกทางของพ่อและแม่

จรัมพร เล่าต่อว่า สำหรับการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐาน สำคัญในการเลี้ยงดูลูก โดยประเด็นที่เด็กวัยรุ่นจะพูดคุยกับพ่อแม่ พบว่า 58.6% เกี่ยวกับการประหยัด การออม และการใช้เงินที่ถูกต้อง 41.6% เรื่องการคบเพื่อนและการอดกลั้นจากแรงกดดันต่างๆ จากเพื่อน 39.7% เรื่องทั่วไปหรือปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเด็ก 33.4% ค่านิยมและความเชื่อที่ครอบครัวยึดถืออยู่ 32.9% เรื่องรายรับรายจ่ายของครอบครัว 21.4% การดื่มเหล้า สูบบุหรี่และยาเสพติด 13.5% การมีแฟน และ 7.5% เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

ขณะที่ประเด็นที่ผู้ปกครองไม่เคยคุยกับเด็กวัยรุ่นได้เลย มีดังนี้ 77.8% เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 58.1% การมีแฟน 53.4% การดื่มเหล้า สูบบุหรี่และยาเสพติด 24.2% เรื่องรายรับรายจ่ายของครอบครัว 23.9% การคบเพื่อนและการอดกลั้น 18.5% ค่านิยมและความเชื่อ 13.0% เรื่องทั่วไปหรือปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเด็ก และ 10.0% การประหยัด การออมและการใช้เงิน         

วิตามินF13คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

"ผลจากการสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างการสื่อสารในประเด็นเรื่องเพศสัมพันธ์ การมีแฟน และยาเสพติด ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่ากังวล เนื่องจากอาจจะทำให้เด็กวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดพลาด ขาดการตระหนักคิดจากการได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น เพื่อน สื่ออินเทอร์เน็ตในทางกลับกันการไม่ได้พูดคุยทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบถึงความคิดเห็นของบุตรหลาน ไม่ทราบสถานการณ์ความเสี่ยงและไม่ได้ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับเด็กในสถานการณ์ปัญหาเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ การไม่ได้สื่อสารในเรื่องดังกล่าวของครอบครัว ผ่านการสื่อสารเชิงบวกและไม่มีโอกาสวางกฎเกณฑ์หรือสร้างข้อตกลงในครอบครัวได้ ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัย จึงได้จัดทำคู่มือครอบครัว วิตามิน F13 : ยาบำรุงสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในครอบครัวที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก" จรัญพร กล่าว

วิตามินF13คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

ทั้งนี้สำหรับ วิตามิน F13 เป็นคู่มือครอบครัวสำคัญ ประกอบด้วย 5 เล่มบางๆ คือ คู่มือเล่มที่ 1 "ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ" เสนอภาพรวมของโปรแกรมและแบบทดสอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสะท้อนประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อวัยรุ่นด้วยตนเอง คู่มือเล่มที่ 2 "ช่วยวัยรุ่นเห็นความสำคัญของครอบครัว" เน้นการทำความเข้าใจถึงความคิดและพฤติกรรมวัยรุ่น และสารเสพติดของวัยรุ่น คู่มือเล่มที่ 3 "กฎของครอบครัว เกี่ยวกับเหล้า ยาเสพติด และบุหรี่" ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถจัดการกับปัญหาการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดของวัยรุ่น คู่มือเล่มที่ 4 "กฎของครอบครัวเกี่ยวกับการมีแฟน" เน้นพฤติกรรมทางเพศและแนวทางการสื่อสารในเรื่องเพศกับลูก และคู่มือเล่มที่ 5 "อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อครอบครัวไทย" ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถจัดการกับปัญหาแรงกดดันจากเพื่อน อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น ดังนั้น หากผู้ปกครองคนใดสนใจเติมวิตามิน F13 คู่มือครอบครัวสำคัญ สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วการพูดคุยสื่อสารกับลูก แก้ปัญหาในครอบครัวจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

วิตามินF13คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

'วิตามิน F13 คืออะไร'

วิตามิน F13 คือ คู่มือครอบครัวสำคัญ เปรียบเสมือนวิตามินที่เหมาะสำหรับครอบครัวในปัจจุบัน ที่ช่วยบำรุงสัมพันธภาพของครอบครัวกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานวัยรุ่น โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์ การมีแฟน และการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องยากในการสื่อสารเชิงบวกของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่น

โดย F13 สื่อความหมายดังนี้ "F" หมายถึง family ซึ่งสะท้อนความสำคัญของครอบครัว ที่จะเป็นส่วนผสมหลักสำคัญในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุตรหลานวัยรุ่น

"13" หมายถึง อายุของบุตรหลานในช่วง 13-14 ปี ที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการสื่อสารเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง โดยวิธีการสื่อสารเชิงบวกที่สร้างความรู้ให้แก่เด็ก และสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ทั้งนี้ ช่วงอายุ 13-14 ปี ของบุตรหลาน เป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะทำ family intervention เนื่องจากเด็กช่วงวัยนี้ยังมีความผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่อยู่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและยังไม่สายเกินไปที่จะป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้

วิตามิน F13 : ยาบำรุงสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในครอบครัวที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โคราช  ธุรกิจท่องเที่ยว  สถิติการดื่ม  โรคร้ายจากบุหรี่  น้ำมะนาว  ใบชะมวง  การเคหะชุมชน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  สายใยรักแห่งครอบครัว  ของขวัญเพื่อสุขภาพ  ผิวแตกลาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อาการปวดเมื่อย  คืนคนดีสู่สังคม  การฟิตร่างกาย  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะตนเอง งดเหล้าเข้าพรรษา  หน้าอก  หมั่นแปรงฟัน  ขนแมว  สนุกได้ ไม่ต้องพึ่งเหล้าเบียร์