ร่วมหารือจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3

| |
อ่าน : 1,618

ที่มา : แฟนเพจหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพประกอบจากแฟนเพจหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมหารือจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 thaihealth

เวทีวิชาการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholder forum) เพื่อข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประเด็นมาตรการทางกฎหมายทางกฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (เวลา 13.30-16.00 น.) นางสาวไอญวริญณ์ ฉัตรอภิวรรณ เลขานุการศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดย หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat.UDC / UD.Tham) ได้เป็นตัวแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ เข้าร่วมเวทีวิชาการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholder forum) เพื่อข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประเด็นมาตรการทางกฎหมายทางกฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น 1. ประเด็นมาตรการ กลไกเพื่อสนับสนุนข้อเสนอเชิงนโนบาย 2. ประเด็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และ 3. ประเด็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และการบูรณาการการดำเนินงาน

ผลที่ได้ คือ ผู้เข้าร่วมเวทีวิชาการได้มีการทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม