Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

| |
อ่าน : 755

ที่มา : Happinet.club

Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว thaihealth

แฟ้มภาพ

เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติการไปใช้ในการออกแบบ และดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเชิงลบ และเพิ่มปัจจัยเชิงบวกต่อพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เว็บไซต์ Happinet.club เป็นการจัดการความรู้และสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปีของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้เกิดเป็นบทเรียนการทำงาน นวัตกรรมป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นจำนวนมาก จึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้อยู่ในรูปพร้อมใช้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ ตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย มูลนิธิสดศรี 

(รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการพัฒนาและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสุขภาวะประชากรตามช่วงวัย: เด็ก เยาวชน และครอบครัว, มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์, 2561)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม