สังเกตตุ่ม แผลที่ปากเด็ก อาจเป็นโรคมือเท้าปาก

| |
อ่าน : 819

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

สังเกตตุ่ม แผลที่ปากเด็ก อาจเป็นโรคมือเท้าปาก thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด

          นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงป้องกันการเสพติดซ้ำ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ยาเสพติดที่แพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา กระท่อม และไอซ์ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาควบคุมหรือยาอันตรายในทางที่ผิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในเรื่องของการเสพและการกระทำความผิดส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 24 ปี ซึ่งร้อยละ 40 อยู่ในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี แม้ที่ผ่านมาจะมีการกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแต่กลับพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพ รวมถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศชาติ จำเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

          นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีสบยช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเกิดการเรียนรู้ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ยาเสพติด รวมถึงสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด การประกวดเต้นต้านภัยยาเสพติด ประกวดวิดีโอคลิปโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการเล่นเกมส์และตอบปัญหาชิงรางวัล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 คน โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม