โครงการอบรมให้ความรู้แม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ในครอบครัว

| |
อ่าน : 959

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้แม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ในครอบครัว  thaihealth

มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สวท.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมให้ความรู้แม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ครอบครัวแก่แม่บ้าน และ อสม. เพื่อรู้เท่าทัน และร่วมลดการสูบบุหรี่ของคนในบ้าน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นางสาวสมหมาย กล้าณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมยาสูบ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาแม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ในบ้านให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่มีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ถึงพิษภัยจากควันบุหรี่ในบ้าน ตลอดจนให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เรื่องพิษภัยของควันบุหรี่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของควันบุหรี่ภายในบ้านอันจะนำมาซึ่งการลดและเลิกสูบบุหรี่ภายในบ้านได้ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของควันบุหรี่ ความรู้ด้านการสื่อสารผ่านกลุ่ม line ความรู้ด้านทักษะของการสื่อสาร โดยโครงการอบรมฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม