5 จังหวัดประชุมเคลื่อนสานพลังประเด็นนโยบาย

| |
อ่าน : 744

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

5 จังหวัดประชุมเคลื่อนสานพลังประเด็นนโยบาย thaihealth

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงาน วางแผนขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย กขป. 2 ณ รร.เมย์ฟลาวเวอร์ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจาก 5 จังหวัด ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ราว 40 คน

ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนสานพลังประเด็นนโยบาย กขป.เขต 2 และสานพลังเชิงประเด็นของพื้นที่ ใน 5 ประเด็นหลัก

1. การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แบบองค์ร่วมของเด็กและเยาวชน ครอบครัว พื้นที่เล่นอย่างสร้างสรรค์ เสริมทักษะชีวิตทุกด้าน สื่อ ความปลอดภัยด้านสื่อ ส่งเสริมงานวิจัย ฐานข้อมูลด้านเด็กสู่นโยบายสาธารณะ ทั้งระดับจังหวัด ท้องถิ่น ครอบครัว

2. ผลักดัน วาระร่วม สูงวัย เป็นประเด็นขับเคลื่อนหลักของจังหวัด อำเภอ และตำบล ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติสุขภาวะ กาย จิต สังคม ปัญญา

3. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2560 ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

4. ผลักดันระบบการเกษตรและอาหารที่เน้นด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. สานพลังขับเคลื่อนกลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ภาคเหนือ มีส่วนร่วมเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สร้างกลไกการทำงานทุกระดับ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการดูแลสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ประเด็นพลัส คือ ประเด็นสื่อสารสาธารณะในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ในตลอดทั้งวัน จะมีการวาง Timeline และออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนในทุกระดับ รวมไปถึงการกำหนดพื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ ในการสร้างรูปธรรมความสำเร็จ ขยายผลการทำงานแบบ snow ball ในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม