กำหนดการ การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health”

โดย
| |
อ่าน : 805
กำหนดการ
การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health”
ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ หอประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ชั้น 5 ห้องประชุมวายุภักษ์ 5
07.30 - 09.00 น.     ชั้น 1 ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม
09.00 - 09.15 น.     พิธีเปิด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18” 
กล่าวเปิดการประชุม : โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การแสดงจินตลีลาหยุดบุหรี่ตัวร้าย ทำลายปอด : คุณราชสัก ตรีฐิติกูล, คุณสมภพ เบญจาถิกุล
กล่าวรายงาน : ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
09.15 - 09.45 น.     ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบประเทศไทยในระดับจังหวัด
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์
รองประธาน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
09.45 - 10.15 น.     The Tobacco Endgame in Thailand
- ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประธาน นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
รองประธาน รศ.ดร. อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
10.15 - 10.30 น.     การแถลงข่าว  “บ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ”
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
11.00 - 12.00 น.     เสวนาเรื่อง “Tobacco and Lung Health”
Situation & Health Impacts of Chronic Lung Disorders in Thailand
- รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Health consequences of cigarette smoking
- รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Electronic cigarette: Harm reduction of New health threat?
- รศ.นพ.นิธิพัตน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
From Economic impacts Towards Tobacco control policy
- ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย  Health Intervention and Technology Assessment Program
12.00 - 13.00 น.     ชั้น 2 รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับชมการแสดงดนตรี Jazz
13.00 - 14.15 น.     บรรยายพิเศษ “Dialogue with Prof. Stanton Glantz Global Tobacco Control Expert”
- Prof.Dr. Stanton Glantz,  Center for Tobacco Control Research and Education From UCSF
ประธาน : ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
13.00 - 14.15 น.     (ห้องประชุมวายุภักษ์ 6) อภิปรายกลุ่ม Ted Talks: หยุด!! นักสูบหน้าใหม่
- รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
- นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ แห่งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
- นายธนเดช ใจสบาย  เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
- นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ และนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เครือข่ายยุวทัศน์
- นายธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
13.00 - 14.15 น.     (ห้องประชุมวายุภักษ์ 7) อภิปรายกลุ่ม
เรื่อง Change4health : From Tobacco toward NCDs Targets
- รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา คลินิกฟ้าใส เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
- แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์  อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
14.30 - 16.00 น.     (ห้องประชุมวายุภักษ์ 5) สัมมนาแบบมีส่วนร่วม
“WHO-FCTC กฎหมายโลก สู่การดำเนินงานควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่”
- รศ.ดร.กิตติ  กันภัย
- ดร.ชลธาร  วิศรุตวงศ์ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
- นางสาวบังอร ฤทธิภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมาภิบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ
14.30 - 16.00 น.     (ห้องประชุมวายุภักษ์ 6) อภิปรายกลุ่ม เรื่อง Smoke free Zone
ผลกระทบควันบุหรี่มือสองมือสาม ในเขตสถานที่สาธารณะ
- คุณวิชชุดา คงพร้อมสุข  ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
- รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
- Assoc. Prof. Dr. Jeremiah Mock,  Institute for Health and Aging, Social and Behavior Sciences, UCSF
- คุณแวยูโซ๊ะ  แวหะยี และ คุณกัลยาณา วาจิ มูลนิธิสร้างสุขไทยมุสลิม
14.30 - 16.00 น.     (ห้องประชุมวายุภักษ์ 7) อภิปรายกลุ่ม “ก้าวต่อไปโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์ราชันสู่ความสำเร็จของการควบคุมยาสูบของประเทศไทย”
- นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส  สมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
- นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
09.00 - 10.15 น.     (ห้องประชุมวายุภักษ์ 5) ก้าวต่อไปของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อคนไทย
ปอดสะอาด ทุกช่วงวัย
- รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
- รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ
- รศ.สุปาณี เสนาดิสัย เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
- รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช  เครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
- ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ แก้วสุทธา  เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
09.00 - 10.15 น.     ปัญหาจำเพาะด้านการควบคุมยาสูบระดับภาค สิ่งที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันแก้ไข
Challenges for Tobacco Control at National and Community level by TRC Research Partners
- ผศ.ดร. จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร
-ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
- ดร.ซอฟียะห์ นิมะ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6
09.00 - 10.15 น.     (ห้องประชุมวายุภักษ์ 7) เสวนาเรื่อง “ที่ไหนๆ ก็ปลอดบุหรี่ : ทำอย่างไรให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย”
- นายจิระวัฒน์  อยู่สบาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
- นางจริยาพันธ์  รุจิรัชกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
- นายประมวล พิมพ์ภักดิ์ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
09.00 - 10.15 น.     (ชั้น 2 ห้องประชุม BB203) “บุหรี่ ภัยร้าย บ่อเกิด ความรุนแรงในครอบครัว”
- ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
- อ.อารยา หาอุปละ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
10.15 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.     (ชั้น 5 ห้องประชุมวายุภักษ์ 5) E-Cigarette : Back to the Future
Keynote speaker:
- Prof. Dr. Stanton Glantz
Center for Tobacco Control Research and Education From UCSF
ประธาน : ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
12.00 - 12.30 น.     (ชั้น 5 ห้องประชุมวายุภักษ์ 5) พิธีการมอบรางวัลงานวิจัย ศจย.ดีเด่น
ประจำปี 2562 TRC Research Award 2019 
MV APACT2020 และ การแสดงเยาวชน Anti-Smoking Thailand “ดับควันบุหรี่ ก่อนที่ปอดพัง”
การประกาศปฏิญญาและรวมพลังเครือข่ายสนับสนุนและขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่
โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
12.30 น.                 (ชั้น 2) เสร็จสิ้นการประชุม พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
พร้อมรับชมการแสดงดนตรี Folk song
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม