นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน

| |
อ่าน : 2,156

ที่มา : MGR Online

ภาพประกอบจาก MGR Online

นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังทั้งรัฐ-เอกชน บูมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปิดโปรแกรมนั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพรล้านนา-ชมวิถีถิ่นชุมชนทากู่เมืองเจ้าแม่จามเทวี เป็น 1 ใน 4 ชุมชนต้นแบบ

นายสมาน พรวิเศษศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 "สุขภาพดี บนวิถีพอเพียง ที่ทากู่" ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านทากู่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

จากนั้นคณะเภสัชกรเกรียงไกร ยังฉิม หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ลำพูน , นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา , นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมมสุขภาพตำบล , ผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม ได้นำคณะลงพื้นที่ที่จัดขึ้นตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเวลา 3 วัน (14 - 16 มิ.ย.) เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ วิถีชีวิตชุมชน วิถีวัฒนธรรมที่อยู่กันแบบพอเพียงมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนวิถีพอเพียง

ซึ่งวันแรก มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย ด้วยการนำคณะเข้ากราบนมันการพระศรีตรีเพชรและไหว้พระธาตุเจดีย์กู่แก้ว ก่อนเข้าฐานการเรียนรู้ "ลูกประคบสมุนไพร" และเยี่ยมชมอุโมงค์รถไฟ-สถานีรถไฟขุนตาน มุ่งหน้าต่อไปยังสะพานขาวทาชมพู สะพานที่สวยที่สุดในภาคเหนือ ก่อนจะหมดทริปวันแรกก็ได้เดินทางเข้าวัดดอยน้อย บ้านทาปลาดุก เพื่อร่วมถวายผ้าป่าทันใจ เสริมความเป็นสิริมงคล

นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth

วันที่สอง มีการร่วมกันทำบุญ (ตานขันข้าว) ก่อนรับฟังการบรรยายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ-สมุนไพร และนั่งรถอีแต๊ก เพื่อเดินทางไปร่วมกันปลูกป่าสมุนไพร ดูการบริหารจัดการน้ำ จากนั้นก็เดินทางเข้าฐานการเรียนรู้ฟาร์มโคนมมาตรฐาน Smart Farm ตกเย็นก็ถึงเวลาผ่อนคลายด้วยการนวด และรับประทานอาหารแบบขันโตก-ชมการแสดงประจำถิ่น สำหรับวันที่สาม ออกเดินทางเข้าฐานผลิตภัณฑ์โอทอป "แปรรูปน้ำเสาวรส" กิจกรรมทำโคมไฟ พร้อม "ชม ชิม ช้อป" ตลาดนวัตวิถี

นายสมาน พรวิเศษศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า บ้านทากู่ ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน และ สสส. ฯลฯ ร่วมพัฒนาสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบภายใต้แนวคิด "คุณค่าชีวิต วิถีสุขภาพพอเพียง" ที่มีพื้นฐานแห่งการมีสุขภาวะพอเพียงพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในระดับท้องถิ่น ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน้อมน้ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนา

นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth

ภายในชุมชนประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. OTOP, 2. อาหารปลอดภัย, 3.ธนาคารชุมชน, 4.พลังงานทดแทน, 5.Home Stay, 6.เศรษฐกิจพอเพียง, 7.ป้องกันภัย, 8.ป่าชุมชน และ 9.นวดเพื่อสุขภาพ เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดการให้เป็นระบบสุขภาวะชุมชนที่ดี นอกจากนั้นยังมีการบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้เยี่ยมชมสัมผัสวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง

เภสัชกร เกรียงไกร ยังฉิม หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ลำพูน กล่าวว่า ตามนโยบายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวไว้ 3 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว ปีละ 2.5 ล้านล้านบาท จึงได้มอบหมายให้จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth

โดยเห็นว่า ชุมชนบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทยขึ้น ที่ชุมชนบ้านทากู่ รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมอาทิ การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การฝึกปฏิบัติทำลูกประคบและอาหารเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การเชื่อมโยงเรียนรู้วิถีชีวิตกับการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กล่าวว่า อำเภอแม่ทา ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมหลักเชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะต้องเดินทางผ่านอำเภอแม่ทาไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอแม่ทามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน อุโมงค์รถไฟและสถานีรถไฟขุนตาน สะพานขาวทาชมภู ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก เป็นต้น

นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth

นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก กล่าวว่า ตำบลทาปลาดุ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอแม่ทา การตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำทา อยู่ท่ามกลางระหว่างเทือกเขาขุนตานและเทือกเขาดอยพอ มีอาณาเขตติดต่อกับทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง มีผลิตภัณฑ์สินค้าที่สำคัญ อาทิ นมโค หมูทุบ น้ำเสาวรส ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบ และกล้วทอด เป็นต้น และได้มีการดำเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

บ้านทากู่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข 2031 ผาตั้ง - ทากู่ หมู่ที่ 1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง อยู่เหนือสุดของอำเภอแม่ทา ติดกับตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทา 20 กิโลเมตร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฏแน่ชัด ประชาชนมีเชื้อสายมาจากชาวยอง ที่อพยพมาจากเมืองยองในประเทศพม่า ในสมัยพระเจ้ากาวิละ และเผ่าขะขุ จากลาวตอนเหนือ ที่มาทำงานให้กับ บริษัทบอมเบย์ เบอร์ม่า จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2440 และชนพื้นเมืองที่อพยพมาจากบ้านหลวง ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านทากู่ปัจจุบัน พ.ศ.2490 - 2492 เพราะถูกภัยจากธรรมชาติมารวมตัวเป็นหมู่บ้านทากู่จนถึงปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กรมควบคุมโลก  จังหวัดชัยภูมิ  ผู้ิพิการทางสายตา  โรคอ้วนลงพุง  เมนูเสี่ยง  เปิดศูนย์ ช่วยเหลือ เหยื่อ ความรุนแรง กทม.  ผลผลิตทางการเกษตร  ภาษีเหล้า  พื้นที่ปลอดภัย  ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า  จุดเทียนชัยถวายพระพร  มือชา  ลดใช้พลังงาน  โรงหนัง  เข็มฉีดยา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  คุณวิทวัส ชัยปาณี  มาลัย  พาหะของโรค  การจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน