สสส.เปิดพื้นที่ รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ

| |
อ่าน : 3,319

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สสส.เปิดพื้นที่ รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

"ประชากรกลุ่มเฉพาะ" เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ช่วยสะท้อนว่า ยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่มที่ถูกหลงลืมไว้ข้างหลัง เสียงที่เรียกร้องผ่านลำคอยังคงดังอย่างต่อเนื่อง แต่น้อยคนนักจะได้ยิน การเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาในด้านสุขภาวะ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ป้องกันแก้ไขทั้งด้านสุขภาพ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเปิดมุมมองความคิดให้คนในสังคมยอมรับพวกเขามากขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กำลังจะจัดงาน “การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ขึ้นในวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2562 นี้ ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี เพื่อเปิดเวทีสาธารณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมประสานการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเฉพาะ คือ กลุ่มคนไร้บ้าน คนพิการ แรงงานนอกระบบ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและประชากรข้ามชาติ ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มมุสลิม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ปาฐกถาเสวนาวิชาการห้องย่อยตามกลุ่มประชากร การแสดงของวงดนตรีสินเจริญบราเธอร์กับผู้ต้องขัง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และการแสดงผลงานของเครือข่ายนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการจัดงานประชุมครั้งแรกที่รวบรวมภาคีเครือข่ายคนทำงานเพื่อสังคมเอาไว้มากที่สุด

สสส.เปิดพื้นที่ รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประชากรกลุ่มเฉพาะนั้น เพื่อให้สังคมไทยได้ยินเสียงของคนเหล่านี้ดังขึ้น สังคมไทยต้องไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเปิดโอกาสให้คนกลุ่มเฉพาะ มีพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนทั้งผลงาน ทัศนคติ ปัญหาการทำงานที่แต่ละกลุ่มได้พบเจอกันจริง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ว่าต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างในระหว่างการดำเนินงาน มีการเปิดโอกาสให้บอกเล่าประสบการณ์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องผ่านความทุกข์ต่าง ๆ มากว่าจะเกิดผลสำเร็จของการทำงานได้ ดังนั้น บุคลากรต้องได้รับกำลังใจจากการทำงาน เพราะการทำงานกับความทุกข์ของคนอื่นต้องมีกำลังใจที่แข็งแรง มีพลัง สร้างกำลังใจต่อกัน ซึ่งการทำงานของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน กระบวนการทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ จึงต้องใช้ความเข้าใจเสริมกำลังให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

นางภรณี กล่าวต่อว่า สสส.เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคประชาสังคม คือ  ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ตัวแทนแกนนำประชากรเฉพาะ และในด้านผู้กำหนดนโยบาย คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ หน่วยงานภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และตัวแทนคณะกรรมการจาก สสส. เพื่อร่วมกันรับฟังปัญหาและขยายพื้นที่เปิดโอกาสสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะให้มีพื้นที่ มีความภาคภูมิใจจนเกิดเป็นพลังในการฟื้นฟูตนเอง สร้างจุดยืนให้เกิดเป็นวงกว้าง เกิดการยอมรับของคนในสังคมและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม

สสส.เปิดพื้นที่ รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

นางภรณี กล่าวต่อไปว่า ไฮไลท์ภายในงานจะแบ่งออกเป็นห้องย่อยที่รวบรวมทั้ง 8 กลุ่มประชากร ทั้งคนไร้บ้าน คนพิการ แรงงานนอกระบบ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและประชากรข้ามชาติ ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มมุสลิม มาช่วยระดมความคิดวิเคราะห์สาเหตุปัญหาผลกระทบโดยตรง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ เรื่องการรับมือกับอนาคตของสังคมผู้สูงอายุ การมีแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุนั้น ทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่หลายคนคิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ระบบการรองรับด้านการศึกษาของแรงงานข้ามชาติที่ต้องได้รับสิทธิในการเรียนหนังสือ คนไทยที่ไร้สิทธิไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพและระบบกองทุนเลี้ยงชีพต่าง ๆ ได้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสำหรับผู้หญิงในสังคมที่จะทำให้เกิดกิจกรรรม ‘ปักหมุดจุดเผือก’ เพื่อร่วมบอกจุดเสี่ยงอันตรายที่ทำให้เกิดความรุนแรงสำหรับผู้หญิง ทั้งการโดนทำร้ายร่างกาย การถูกคุกคามทางเพศ รวมทั้งการขยายอาชีพให้คนพิการที่ต้องอาศัยหลายหน่วยงานเปิดโอกาสและรองรับผู้พิการที่มีศักยภาพเข้าทำงานมากขึ้น การชี้ข้อมูลจริงให้เห็นถึงผู้ต้องขังในเรือนจำในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นมีวิธีการอย่างไร รวมถึงความเหลื่อมล้ำในเรือนจำนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และข้อเสนอรูปแบบนวัตกรรมการเลือกปรับพื้นที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถสาธารณะ สวนสาธารณะ ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่นั้น ๆ จริงหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่าจะเกิดขึ้นภายในการประชุมวิชาการที่กำลังจะเกิดขึ้น

สสส.เปิดพื้นที่ รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

“ทั้งนี้ สสส.ได้ดำเนินการเรื่องประชากรกลุ่มเฉพาะมาเป็นเวลา 10 ปี ทั้งเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ การหนุนเสริมอาชีพผู้พิการ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการกระทำความรุนแรงกับผู้หญิง พร้อมพัฒนาส่งเสริมอาชีพเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนไร้บ้านผลักดันให้เกิดความภูมิใจในตนเองและเสริมศักยภาพการทำงานสร้างรายได้ ลดจำนวนประชากรกลุ่มคนไร้บ้าน และผลักดันให้เกิดพื้นที่สุขภาวะจากท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศตลอดจนลดการเจ็บป่วยของคนในประเทศลงได้” นางภรณี กล่าวทิ้งท้าย

ประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลเยียวยาทั้ง สุขภาพ จิตใจ ความเป็นอยู่ เพื่อสร้างให้บุคคลเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศ การที่ประเทศจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้คงไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยพื้นฐานที่แข็งแรงของประชาชนทุกคนในประเทศทั้งเรื่อง กาย ใจ ปัญญา สังคม ในการเรียนรู้ป้องกันแก้ไข กับสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องเจอในวันข้างหน้า ดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนใกล้ตัวของเราจะค่อย ๆ แก่ลง หรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่จะต้องเป็นคนที่หมดศักยภาพลงหากเราไม่รู้จักพัฒนาตนเองปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม