กำหนดการ ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน...ประชากรกลุ่มเฉพาะ

โดย
| |
อ่าน : 1,229
กำหนดการ
ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ
"Voice of the voiceless: the vulnerable populations"
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
07.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน (Grand diamond)
08.00 - 08.45 น.     การแสดงดนตรีบรรเลงโดย เด็กชุมชนคลองเตยดีจัง (หน้าห้อง Grand diamond)
09.00 - 10.30 น.     พิธีเปิดการประชุม
• การแสดงชุด “Voice of the Voiceless”
• วีดิทัศน์ “1 ทศวรรษของความเป็นธรรมทางสุขภาพ”  
• กล่าวรายงาน โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 
• กล่าวเปิดการประชุม โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 
รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนที่ 2 
• บรรยายพิเศษ “สสส. กับบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ” 
โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Grand diamond)
10.30 - 12.00 น.     The Voiceless Talk ฟังเสียงจากผู้ไร้เสียง 
ฟังเสียงจากตัวจริงเจ้าของเรื่อง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ โดย 
• นายวิรุตม์ อภัยวงศ์: Be the first, be the change.
• คุณเจษฎา แต้สมบัติ: ครอบครัว, จุดเริ่มต้น และจุดเปลี่ยนของมายาคติ
• ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท: มา ‘เผือก’ กันให้ความรุนแรงสั่นสะเทือน
• นางสาวอรุณี ศรีโต: ฮีโร่นอกระบบ
• นางหน่อแอ่ริ ทุ่งเมืองทอง: ล่ามชุมชน สะพานเชื่อมยุคสมัย และผู้คนทุกชาติพันธุ์
• รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์: สุขภาวะเรือนจำ สุขภาวะสังคม (Grand diamond)
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.     รุ่นใหญ่ไทยแลนด์ 5.0 : ดนตรีเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ (Grand diamond)
13.00 - 16.30 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
เวทีกลาง : การแสดง/ การสาธิต การเสวนา หน้าห้อง Grand diamond
13.00 - 15.00 น.     ห้องย่อยช่วงที่ 1 
ห้องย่อยที่ 1 : อุดมการณ์และความร่วมมือเพื่อสังคมสูงอายุ (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยที่ 2 : สุขภาวะมุสลิมไทย (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 3 : ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (SAPPHIRE 203)
ห้องย่อยที่ 4 : สุขภาพแรงงาน การลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (SAPPHIRE 204)
ห้องย่อยที่ 5 : ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชาติพันธุ์: สถานการณ์ บทเรียน และข้อเท็จจริงจากการทำงาน (SAPPHIRE 205)
ห้องย่อยที่ 6 : ความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติทางเพศ (SAPPHIRE 206)
ห้องย่อยที่ 7 : นานาทัศนะต่อคุกไทย: สิ่งที่เห็น กับสิ่งที่ควรจะเป็น (SAPPHIRE 108)
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* (SAPPHIRE 101)
ห้องย่อยที่ 9 : “ละครของผู้ไร้เสียง” เทคนิคละครของผู้ถูกกดขี่ (SAPPHIRE 102)
ห้องย่อยที่ 10 : คนไร้บ้าน กับปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ (SAPPHIRE 109)
ห้องย่อยที่ 11 : เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดีย และ Application (SAPPHIRE 103)
15.00 - 17.00 น.     ห้องย่อยช่วงที่ 2
ห้องย่อยที่ 1 : อุดมการณ์และความร่วมมือเพื่อสังคมสูงอายุ (ต่อ) (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยที่ 2 : เรื่องเล่าจาก อาสาพาเลิกบุหรี่ สสม. (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 3 : ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  (ต่อ) (SAPPHIRE 203)
ห้องย่อยที่ 4 : สุขภาพแรงงาน การลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ต่อ) (SAPPHIRE 204)
ห้องย่อยที่ 5 : ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชาติพันธุ์: สถานการณ์ บทเรียน และข้อเท็จจริงจากการทำงาน (ต่อ) (SAPPHIRE 205)
ห้องย่อยที่ 6 : ความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติทางเพศ (ต่อ) (SAPPHIRE 206)
ห้องย่อยที่ 7 : สร้างกลไกความเป็นธรรม เมื่อความเป็นเพศ (หลากหลาย) ทำให้เราไม่เท่ากัน (SAPPHIRE 108)
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* (ต่อ) (SAPPHIRE 101)
ห้องย่อยที่ 9 : “ละครของผู้ไร้เสียง” เทคนิคละครของผู้ถูกกดขี่ (SAPPHIRE 102)
ห้องย่อยที่ 10 : คนไร้บ้าน กับปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ (ต่อ) (SAPPHIRE 109)
ห้องย่อยที่ 11 : เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดีย และ Application (ต่อ) (SAPPHIRE 103)
17.00 - 18.30 น.     สินเจริญ The prison project show (Grand diamond)
17.00 - 19.00 น.     ห้องย่อยที่ 12: ระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้ (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยช่วงที่ 3 ห้องย่อยที่ 13: IT พบภาคี ไขข้อสงสัยระบบออนไลน์ของ สสส. (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 14: Self-defense Lab ปฏิบัติการ ‘เผือก’ ตอบโต้การคุกคามทางเพศ* (SAPPHIRE 204)
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
07.30 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 08.40 น.     การแสดง : อนาชีด /การแสดงผู้สูงอายุ (Grand diamond)
08.40 - 09.00 น.     กิจกรรมทบทวนจากวันวาน 
โดย นายวันชัย บุญประชา และนายวีระพงศ์ เกรียงสินยศ Grand diamond
09.00 - 09.30 น.     “เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต”
โดย นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ (Grand diamond)
09.30 - 10.00 น.     “อิคิไก” เหตุผลของการมีชีวิตอยู่
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ (Grand diamond)
10.00 - 12.00 น.     ห้องย่อยประเด็นงานตัดขวาง
ห้องย่อยที่ 1 : สังคมสูงวัย เตรียมรับมืออย่างไร (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยที่ 2 : สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะสำหรับทุกคน (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 3 : การศึกษาทางเลือกสำหรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติ (SAPPHIRE 204)
ห้องย่อยที่ 4 : คนไทย(ไร้)สิทธิ (SAPPHIRE 205)
ห้องย่อยที่ 5 : ความรุนแรงเป็นเรื่องรอบตัว (SAPPHIRE 206)
ห้องย่อยที่ 6 : หลอมรวมพลังเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ (SAPPHIRE 203)
ห้องย่อยที่ 7 : โมเดลขยายการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพของคนพิการ (SAPPHIRE 108)
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* (SAPPHIRE 101)
ห้องย่อยที่ 9 : “กิจกรรมละครสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ” (SAPPHIRE 102)
ห้องย่อยที่ 10 : เล่าเรื่องยากให้รู้เรื่อง (SAPPHIRE 103)
ห้องย่อยที่ 11 : Talks & Tools: I wanna be a Social entrepreneur ธุรกิจกับผู้ประกอบการทางสังคม (SAPPHIRE 109)
10.00 - 12.30 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
เวทีกลาง : การแสดง/ การสาธิต การเสวนา หน้าห้อง Grand diamond
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.     การมอบรางวัล “ภาครัฐขวัญใจภาคประชาสังคม” (Grand diamond)
13.30 - 13.45 น.     ชี้แจงนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รอยืนยัน)
13.45 - 14.15 น.     ทิศทางและก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
โดย นางภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) (Grand diamond)
14.15 - 15.00 น.     พิธีปิดการประชุม
ประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวย่างต่อไปในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” (Grand diamond)
15.00 น.                ปิดการประชุมและเดินทางกลับ
 
*หมายเหตุ: จำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม