กำหนดการ ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน...ประชากรกลุ่มเฉพาะ

โดย
| |
อ่าน : 987
กำหนดการ
ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ
"Voice of the voiceless: the vulnerable populations"
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
07.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน (Grand diamond)
08.00 - 08.45 น.     การแสดงดนตรีบรรเลงโดย เด็กชุมชนคลองเตยดีจัง (หน้าห้อง Grand diamond)
09.00 - 10.30 น.     พิธีเปิดการประชุม
• การแสดงชุด “Voice of the Voiceless”
• วีดิทัศน์ “1 ทศวรรษของความเป็นธรรมทางสุขภาพ”  
• กล่าวรายงาน โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 
• กล่าวเปิดการประชุม โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 
รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนที่ 2 
• บรรยายพิเศษ “สสส. กับบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ” 
โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Grand diamond)
10.30 - 12.00 น.     The Voiceless Talk ฟังเสียงจากผู้ไร้เสียง 
ฟังเสียงจากตัวจริงเจ้าของเรื่อง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ โดย 
• นายวิรุตม์ อภัยวงศ์: Be the first, be the change.
• คุณเจษฎา แต้สมบัติ: ครอบครัว, จุดเริ่มต้น และจุดเปลี่ยนของมายาคติ
• ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท: มา ‘เผือก’ กันให้ความรุนแรงสั่นสะเทือน
• นางสาวอรุณี ศรีโต: ฮีโร่นอกระบบ
• นางหน่อแอ่ริ ทุ่งเมืองทอง: ล่ามชุมชน สะพานเชื่อมยุคสมัย และผู้คนทุกชาติพันธุ์
• รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์: สุขภาวะเรือนจำ สุขภาวะสังคม (Grand diamond)
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.     รุ่นใหญ่ไทยแลนด์ 5.0 : ดนตรีเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ (Grand diamond)
13.00 - 16.30 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
เวทีกลาง : การแสดง/ การสาธิต การเสวนา หน้าห้อง Grand diamond
13.00 - 15.00 น.     ห้องย่อยช่วงที่ 1 
ห้องย่อยที่ 1 : อุดมการณ์และความร่วมมือเพื่อสังคมสูงอายุ (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยที่ 2 : สุขภาวะมุสลิมไทย (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 3 : ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (SAPPHIRE 203)
ห้องย่อยที่ 4 : สุขภาพแรงงาน การลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (SAPPHIRE 204)
ห้องย่อยที่ 5 : ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชาติพันธุ์: สถานการณ์ บทเรียน และข้อเท็จจริงจากการทำงาน (SAPPHIRE 205)
ห้องย่อยที่ 6 : ความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติทางเพศ (SAPPHIRE 206)
ห้องย่อยที่ 7 : นานาทัศนะต่อคุกไทย: สิ่งที่เห็น กับสิ่งที่ควรจะเป็น (SAPPHIRE 108)
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* (SAPPHIRE 101)
ห้องย่อยที่ 9 : “ละครของผู้ไร้เสียง” เทคนิคละครของผู้ถูกกดขี่ (SAPPHIRE 102)
ห้องย่อยที่ 10 : คนไร้บ้าน กับปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ (SAPPHIRE 109)
ห้องย่อยที่ 11 : เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดีย และ Application (SAPPHIRE 103)
15.00 - 17.00 น.     ห้องย่อยช่วงที่ 2
ห้องย่อยที่ 1 : อุดมการณ์และความร่วมมือเพื่อสังคมสูงอายุ (ต่อ) (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยที่ 2 : เรื่องเล่าจาก อาสาพาเลิกบุหรี่ สสม. (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 3 : ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  (ต่อ) (SAPPHIRE 203)
ห้องย่อยที่ 4 : สุขภาพแรงงาน การลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ต่อ) (SAPPHIRE 204)
ห้องย่อยที่ 5 : ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชาติพันธุ์: สถานการณ์ บทเรียน และข้อเท็จจริงจากการทำงาน (ต่อ) (SAPPHIRE 205)
ห้องย่อยที่ 6 : ความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติทางเพศ (ต่อ) (SAPPHIRE 206)
ห้องย่อยที่ 7 : สร้างกลไกความเป็นธรรม เมื่อความเป็นเพศ (หลากหลาย) ทำให้เราไม่เท่ากัน (SAPPHIRE 108)
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* (ต่อ) (SAPPHIRE 101)
ห้องย่อยที่ 9 : “ละครของผู้ไร้เสียง” เทคนิคละครของผู้ถูกกดขี่ (SAPPHIRE 102)
ห้องย่อยที่ 10 : คนไร้บ้าน กับปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ (ต่อ) (SAPPHIRE 109)
ห้องย่อยที่ 11 : เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดีย และ Application (ต่อ) (SAPPHIRE 103)
17.00 - 18.30 น.     สินเจริญ The prison project show (Grand diamond)
17.00 - 19.00 น.     ห้องย่อยที่ 12: ระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้ (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยช่วงที่ 3 ห้องย่อยที่ 13: IT พบภาคี ไขข้อสงสัยระบบออนไลน์ของ สสส. (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 14: Self-defense Lab ปฏิบัติการ ‘เผือก’ ตอบโต้การคุกคามทางเพศ* (SAPPHIRE 204)
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
07.30 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 08.40 น.     การแสดง : อนาชีด /การแสดงผู้สูงอายุ (Grand diamond)
08.40 - 09.00 น.     กิจกรรมทบทวนจากวันวาน 
โดย นายวันชัย บุญประชา และนายวีระพงศ์ เกรียงสินยศ Grand diamond
09.00 - 09.30 น.     “เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต”
โดย นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ (Grand diamond)
09.30 - 10.00 น.     “อิคิไก” เหตุผลของการมีชีวิตอยู่
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ (Grand diamond)
10.00 - 12.00 น.     ห้องย่อยประเด็นงานตัดขวาง
ห้องย่อยที่ 1 : สังคมสูงวัย เตรียมรับมืออย่างไร (SAPPHIRE 201)
ห้องย่อยที่ 2 : สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะสำหรับทุกคน (SAPPHIRE 202)
ห้องย่อยที่ 3 : การศึกษาทางเลือกสำหรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติ (SAPPHIRE 204)
ห้องย่อยที่ 4 : คนไทย(ไร้)สิทธิ (SAPPHIRE 205)
ห้องย่อยที่ 5 : ความรุนแรงเป็นเรื่องรอบตัว (SAPPHIRE 206)
ห้องย่อยที่ 6 : หลอมรวมพลังเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ (SAPPHIRE 203)
ห้องย่อยที่ 7 : โมเดลขยายการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพของคนพิการ (SAPPHIRE 108)
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* (SAPPHIRE 101)
ห้องย่อยที่ 9 : “กิจกรรมละครสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ” (SAPPHIRE 102)
ห้องย่อยที่ 10 : เล่าเรื่องยากให้รู้เรื่อง (SAPPHIRE 103)
ห้องย่อยที่ 11 : Talks & Tools: I wanna be a Social entrepreneur ธุรกิจกับผู้ประกอบการทางสังคม (SAPPHIRE 109)
10.00 - 12.30 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
เวทีกลาง : การแสดง/ การสาธิต การเสวนา หน้าห้อง Grand diamond
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.     การมอบรางวัล “ภาครัฐขวัญใจภาคประชาสังคม” (Grand diamond)
13.30 - 13.45 น.     ชี้แจงนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รอยืนยัน)
13.45 - 14.15 น.     ทิศทางและก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
โดย นางภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) (Grand diamond)
14.15 - 15.00 น.     พิธีปิดการประชุม
ประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวย่างต่อไปในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” (Grand diamond)
15.00 น.                ปิดการประชุมและเดินทางกลับ
 
*หมายเหตุ: จำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เครื่องดื่มน้ำอัดลม  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth วารสาร Thaijogging วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2555  บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู้ดส์ จำกัด  ยาลดน้ำหนัก  ออกกำัลังกาย  อารมณ์ฉุนเฉียว  เพลง ขอทาน กระยาสารท วิถีถิ่น คนคลองลัดมะยม  แผลกดทับ  พื้นที่ใต้สะพาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คอแห้ง  ส้ม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ปีที่ 1 วัยใสหัวใจอาสา สู้ภัยแบบคนชัยนาท ของดีในแสงแดด งดเหล้าทุกพรรษา รู้เรื่องข้าวที่เมืองลุง  คุณประโยชน์  อารมร์  รักษาโรค  งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  บรรเทาอาหารเจ็บป่วย  คาร์บอน  ปัญญาของแผ่นดิน