"สุคิริน" จัดกิจกรรมชุมชนอาสาพาทัวร์เก็บขยะ

| |
อ่าน : 2,392

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

อำเภอสุคิรินผุดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน "ชุมชนอาสาพาทัวร์ เก็บขยะ" (สร้างภูมิ คุ้มนิเวศน์วันสิ่งแวดล้อมโลก) ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายบุรี ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศเจตนารมย์แม่น้ำปลอดขยะ

นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงขับเคลื่อน "ชุมชนอาสาพาทัวร์ เก็บขยะ" (สร้างภูมิคุ้มนิเวศน์ วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ปัทมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน กล่าวว่า โครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ” (สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) เป็นแนวทางในการดำเนินงานเตรียมการรองรับการรับมือต่อสภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาขยะซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาระดับชุมชน ระดับประเทศ แต่เป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาและมลภาวะมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการทิ้งขยะลงสู่เเม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศมากมายและก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ” (สร้างภูมิคุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) สืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการพัฒนาตำบลเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนกับห้างหุ้นส่วนสามัญอัตถจริยา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ซึ่งสอดคล้องตามแผนการพัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และ ๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ การรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ” (สร้างภูมิคุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) มีทั้งหมด 3 กิจกรรม

1. มีการเก็บขยะ ในพื้นที่หมู่บ้านลีนานนท์ บริเวณ 2 ข้างทางถนน

2. มีการเก็บขยะ ในแม่น้ำไอตากอซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรี รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร

3. การคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะมูลฝอยมาคัดแยก ใช้ประโยชน์และกำจัด ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

4. การประกาศเจตนารมแม่น้ำปลอดขยะของตำบลสุคิริน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม