หารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

| |
อ่าน : 919

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และแฟ้มภาพ

หารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.นครศรีธรรมราช thaihealth

จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมหารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดขึ้น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการทำงานและการมีสัมมาชีพด้านเกษตรและอาหารภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนท้องถิ่นและชุมชน

โดยมีการสร้างรูปแบบการดำเนินงานตำบลบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นได้จัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชใน 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทางอาหาร ด้านอาหารปลอดภัย และด้านโภชนาการสมวัย ซึ่งจะเป็นลักษณะการทำงานร่วมกัน มีการประชุมคณะทำงานและทบทวนร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลร่างยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์และมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.นครศรีธรรมราช thaihealth

ทั้งนี้ ทางคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำการศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมการบริโภคจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประกอบการทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา, องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง, องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดีของอำเภอฉวาง ในระหว่างปี พ.ศ.2559 - 2560 จนเกิดร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารในพื้นที่และทางท้องถิ่นได้นำแผนยุทธศาสตร์อาหารดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเข้าสู่การจัดทำโครงการที่ใช้งบของกองทุนตำบล (สปสช.) ในปี 2561 และต้องการขยายแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่ระดับจังหวัด จึงได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพที่ดี การมีความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและการมีโภชนาการสมวัยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม