NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

| |
อ่าน : 1,393

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Marketeeronline.co

NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่ thaihealth

สสส. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวิ่ง NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการวิ่ง “NoNo Fun Run 2019” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z เน้นกลุ่มเด็ก “วัยลังเล” ( วัย Tween) อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ยังไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนกลุ่ม “วัยลังเล” ไม่เริ่มการใช้ยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรเป็นต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่านกิจกรรมการวิ่งประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ร่วมกับกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 400 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า “วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึง โทษ พิษภัย และอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับบุคคล จนถึงระดับประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ว่า “Tobacco burns your lungs” หรือ “บุหรี่เผาปอด” และจากข้อมูลในปี 2560 พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคปอด จากการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ถึงกว่า 4 หมื่นคน สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคปอดจากบุหรี่ อันดับหนึ่ง คือมะเร็งปอด รองลงมาคือ ถุงลมปอดโป่งพอง, โรคปอดอักเสบ และวัณโรคปอด ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ และกระตุ้นเตือนประชาชนถึงอันตรายพิษภัยของบุหรี่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่ thaihealth

ขณะที่ ทันตแพทย์ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดโครงการวิ่งรณรงค์ “NoNo Fun Run 2019 " เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 กล่าวว่า “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาสูบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก รวมถึงสุขภาพร่างกาย การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน และการที่เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเริ่มใช้ยาสูบ โครงการทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการปฏิเสธบุหรี่ เพื่อไม่ให้เยาวชนไทยเข้าไปลองสูบบุหรี่ เพราะจะนำไปสู่การเสพติดยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ทั้งนี้ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศตนเป็นต้นแบบการไม่สูบบุหรี่ และร่วมจัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

สำหรับกิจกรรม “NoNo Fun Run” เป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก โดยใช้ “กระต่ายขาเดียว NoNo” เป็นสัญลักษณ์หลัก สื่อถึงการยืนกรานปฏิเสธที่จะไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ ซุ้มสุขภาพเด็กไทยกับการไม่กินหวาน, ซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ และซุ้มเชิญชวนเลิกบุหรี่ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการใช้ยาสูบ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่าประมาณ 400 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กายเป็นสุข  นักรณรงค์  Side effect  สอบโรคศิลปะ  ชำระค่าไฟฟ้า  แชมป์ซดเหล้า  กลางแจ้ง  การนวด  หายใจลำบาก  โรค  เดิน-จักรยาน สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  แอด อะวอร์ด  งดดื่มเหล้า  กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ของขวัญ ปีใหม่ ฉลาก คุ้มครอง ผู้บริโภค  ฟันคุด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  หนังสือธรรมะ  พังผืดในปอด  โรงกลั่นน้ำมัน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม