NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

| |
อ่าน : 1,674

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Marketeeronline.co

NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่ thaihealth

สสส. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวิ่ง NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการวิ่ง “NoNo Fun Run 2019” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z เน้นกลุ่มเด็ก “วัยลังเล” ( วัย Tween) อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ยังไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนกลุ่ม “วัยลังเล” ไม่เริ่มการใช้ยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรเป็นต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่านกิจกรรมการวิ่งประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ร่วมกับกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 400 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า “วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึง โทษ พิษภัย และอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับบุคคล จนถึงระดับประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ว่า “Tobacco burns your lungs” หรือ “บุหรี่เผาปอด” และจากข้อมูลในปี 2560 พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคปอด จากการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ถึงกว่า 4 หมื่นคน สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคปอดจากบุหรี่ อันดับหนึ่ง คือมะเร็งปอด รองลงมาคือ ถุงลมปอดโป่งพอง, โรคปอดอักเสบ และวัณโรคปอด ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ และกระตุ้นเตือนประชาชนถึงอันตรายพิษภัยของบุหรี่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่ thaihealth

ขณะที่ ทันตแพทย์ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดโครงการวิ่งรณรงค์ “NoNo Fun Run 2019 " เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 กล่าวว่า “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาสูบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก รวมถึงสุขภาพร่างกาย การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน และการที่เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเริ่มใช้ยาสูบ โครงการทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการปฏิเสธบุหรี่ เพื่อไม่ให้เยาวชนไทยเข้าไปลองสูบบุหรี่ เพราะจะนำไปสู่การเสพติดยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ทั้งนี้ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศตนเป็นต้นแบบการไม่สูบบุหรี่ และร่วมจัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

สำหรับกิจกรรม “NoNo Fun Run” เป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก โดยใช้ “กระต่ายขาเดียว NoNo” เป็นสัญลักษณ์หลัก สื่อถึงการยืนกรานปฏิเสธที่จะไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ ซุ้มสุขภาพเด็กไทยกับการไม่กินหวาน, ซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ และซุ้มเชิญชวนเลิกบุหรี่ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการใช้ยาสูบ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่าประมาณ 400 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม