มฟล. มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 4,244

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก : หนังสือ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ต้นแบบการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”           

ภาพโดย : ณัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

           มฟล. มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ thaihealth

"Tobacco burns your lungs หรือ บุหรี่เผาปอด" เป็นประเด็นหลักที่ถูกใช้เป็นสโลแกนรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมา ที่ให้หยุด 4 โรคร้ายทำลายปอดจากการเป็นสิงห์อมควัน ทั้งมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง วัณโรค และภูมิแพ้

ย้อนกลับไปในปี 2551 ทั่วโลกต้องเสียบุคลากรไปมากกว่า 5 ล้านคน ด้วยผลกระทบจากการสูบ และคาดว่าในปี 2573 นี้ หากยังไม่มีมาตรการใด ๆ ความสูญเสียจะทวีคูณขึ้นไปถึง 8 ล้านคนต่อปี

การสกัดกั้นหรือลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ถูกใช้ เพราะจากข้อมูลสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559 รายงานการสำรวจระดับประเทศ เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่น รอบที่ 5 (พ.ศ.2554) www.ashthailand.or.th พบว่า กลุ่มวัยรุ่นสูบบุหรี่เกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ทุกวันหรือเกือบทุกวัน 3 ใน 4 มีอาการติดบุหรี่ พบนักสูบที่อายุน้อยที่สุดคือ 11 ปีเท่านั้น และอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบหมดมวนครั้งแรกคือ 15.3 ปี

มฟล. มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ thaihealth

“มหาวิทยาลัย” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศูนย์รวมเหล่าวัยรุ่นและเยาวชน ทั้งที่เป็นนักสูบอยู่แล้ว ผู้ที่ไม่สูบ หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นนักสูบหน้าใหม่ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่จึงเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้ปลอดบุหรี่ทั้งนักศึกษา บุคลากร ครู คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 52 แห่ง ในที่นี้มี 44 แห่ง ที่ได้อบรมเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2551

ในวันนี้ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงนำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจริงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มานำเสนอว่ามีกลไกการขับเคลื่อนอย่างไร ภายใต้การดำเนินงานหลักโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มฟล. มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ thaihealth

4 พัฒนาเพื่อมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

1.พัฒนาแกนนำ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมรณรงค์และป้องกันเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ค้นหาผู้สูบ และทำโครงการเพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.พัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ สำรวจและกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์สื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ ปลอดบุหรี่ กำหนดสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ 4 ภาษา ในทุกอาคารของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบเฝ้าระวังพื้นที่

3.พัฒนาการเรียนการสอน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้เรื่องบุหรี่เป็นวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกบุหรี่และสุขภาพ การบำบัดผู้ติดบุหรี่ บูรณาการในรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาลเมื่อเรียนจบรายวิชานักศึกษาทำโครงการณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

4.พัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ มีนักศึกษาพยาบาลฝึกการช่วยให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยขอเป็นผู้ชักชวนผู้สูบบุหรี่ด้วยวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่สมัครใจขอรับการบำบัดด้วยตนเอง

นอกจากนี้ยังขยายเครือข่ายไปยังสังคมโดยขับเคลื่อนในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

มฟล. มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ thaihealth

นโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

1.ห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งในอาคาร นอกอาคาร และหอพักในมหาวิทยาลัย

2.ห้ามขายบุหรี่และห้ามส่งเสริมการขายในมหาวิทยาลัย

3.ห้ามรับเงินสนับสนุนหรือของรางวัลใด ๆ จากบริษัทบุหรี่ใด ๆ

4.จัดกิจกรรมใด ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น แข่งขันกีฬา บุคคลภายนอกที่เข้ามาจัดงานต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปลอดบุหรี่

5.กำหนดบทลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

6.กำหนดมาตรการรับพนักงานเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยจะต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่

7.สร้างกระแสและความตื่นตัวของพิษภัยบุหรี่ จัดโครงการประกวดสื่อ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ และแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งความยั่งยืนคือการจัดตั้งชมรมเพื่อการควบคุมยาสูบ จัดให้องค์การนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุหรี่ในเหมาะกับกลุ่ม Gen Z

มฟล. มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ thaihealth

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

-ขับเคลื่อนงานโดยแกนนำนักศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาวัยเดียวกัน

-พัฒนาแกนนำนักศึกษาให้สามารถใช้เทคนิคการช่วยเลิกบุหรี่โดยวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจที่ทำให้การช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ต้นแบบการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” http://resource.thaihealth.or.th/media/knowledge/17596 หรือขอคำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ได้ที่ สายด่วนเลิกบุหรี่ Quit line โทร.1600

--------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านบทความเกี่ยวกับบุหรี่เพิ่มเติมได้ที่

“4 โรคร้ายทำลายปอด” http://bit.ly/2QAjyuR

“เราสูญเสียไปเท่าไหร่? จากการสูบบุหรี่” http://bit.ly/30TGda5

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ไทเก็ก  วัยว้าวุ่น  รำไทย  น้ำแร่  รักให้เป็น  จ.พระนครศรีอยุธยา  เด็กอ่อนพิการทางสมอง  ชุมชน หัวลำภู หลักกิโลสาม หมู่บ้าน โรคมะเร็ง  parichart sthapitanonda  สุรินทร์สร้างสุข  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth น้ำมันเลือกใช้ให้ปลอดภัย น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกคำฝอย เครื่องปรุง การเลือกซื้อ ประกอบอาหาร บรรจุขวด ฉลาก น้ำมัน  ยาฉีดคุมกำเนิด  ลดเจ็บตาย  ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ  ภาพลักษณ์  สิงโต นำโชค  เรื่องเพศ ชิงบวก คุย ง่าย คิด โรงเรียน  อาการปวด  ตำบลดงมูลเหล็ก  ผู้หญิงไทย  โครงการวัดวิถีพุทธ  สุขภาพหญิงไทย  ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ฉะเชิงเทรา  เซ่นไหว้