พัฒนาพลเมืองเข้าใจดิจิทัล

| |
อ่าน : 1,165

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

พัฒนาพลเมืองเข้าใจดิจิทัล thaihealth

แฟ้มภาพ

ร่วมพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ครอบคลุมตั้งแต่สิทธิความรับผิดชอบ มารยาทในสังคมดิจิทัลจนถึงประเด็นทางกฎหมาย

วิศวะมหิดลผนึกกำลัง 6 องค์กร ร่วมพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ครอบคลุมตั้งแต่สิทธิความรับผิดชอบ มารยาทในสังคมดิจิทัลจนถึงประเด็นทางกฎหมาย หวังเพิ่มขีดความสามารถแก่คนไทย ทุกช่วงวัยใช้เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนการส่งเสริมด้านความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถแก่ประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากลต่อไป

          ผศ.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน คิดเป็น 82% ของประชากรไทย ทั้งหมด โดยใช้ผ่านมือถือ 55 ล้านคน คิดเป็น 79% ของประชากรไทยทั้งหมด เฉลี่ยใช้เครือข่ายออนไลน์วันละ 9.11 ชั่วโมง นับว่า พฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตของคนไทยค่อนข้างสูง

          จึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้ได้เข้าถึง เข้าใจและใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ โดยตระหนักถึง 9 องค์ประกอบความเข้าใจของดิจิทัล ได้แก่ 1.สิทธิความรับผิดชอบ 2.การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 3.การสื่อสารยุคดิจิทัล 4.ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 5.ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 6.มารยาทในสังคมดิจิทัล 7.สุขภาพดียุคดิจิทัล 8.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ 9.กฎหมายดิจิทัล

          ในการลงนามครั้งนี้ทางคณะฯ มีภารกิจให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านการ "พัฒนาพลเมืองดิจิทัล" สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในสมรรถนะทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

          ซึ่งประกอบด้วย การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) และการพัฒนาทักษะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางด้านดิจิทัล (Digital Competence) สำหรับพลเมืองไทย ให้ได้รับมาตรฐานในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป

          ผศ.สุภาภรณ์ เกียรติสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันทางคณะฯ เห็นความสำคัญ ของบทบาทดิจิทัลเทคโนโลยี และสารสนเทศ และการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

          ในด้านของสมาคมฯ จะดำเนินภารกิจด้านการสนับสนุนการถ่ายทอด และ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวัดสมรรถนะทางด้านดิจิทัลทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและผลักดันหลักสูตร Digital Literacy อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการทำวิจัยร่วมกันในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของคนไทย และพัฒนาทักษะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรในองค์กร และถ่ายทอด สู่กลุ่มเป้าหมาย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม