"ลำปางโมเดล" ป้องกันท้องไม่พร้อม

| |
อ่าน : 1,500

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก
ภาพโดย สสส.

ในปี 2560 จ.ลำปาง เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี หรือช่วงวัยรุ่นต่ำกว่า 25 ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี 1,000 คน เช่นเดียวกับ จ.ลำพูน และแพร่ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดแบบองค์รวม ส่งผลให้มีการดูแลเด็กเยาวชนทุกมิติ โดยมี “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน” ทำหน้าที่เชื่อมประสานความร่วมมือ ภายใต้การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2557

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สสส.ได้ลงพื้นติดตามหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ จ.ลำปาง ซึ่งจุดเด่นการดำเนินเรื่องการป้องกันและแก้ไขท้องไม่พร้อมของ จ.ลำปาง อยู่ที่การมีองค์กรสาธารณะประโยชน์ คือ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กฯ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานทุกหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ เข้ามาทำงานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม ทั้งภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หน่วยบริการทางการแพทย์ หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานราชการ รวมถึงภาคีอื่นๆ จึงทำให้การดูแลเด็กเยาวชนครอบคลุมแทบจะทุกมิติ

น.ส.เบญญา เอมาวัฒน์ ประธานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน บอกว่าการทำงานของกลุ่มจะยึดโยงตามภารกิจ 9 ด้าน คือ 1.กลไกประสานภาคี 2.พัฒนาทักษะพ่อแม่ในการสื่อสารกับลูก 3.กลไกสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนสอนเพศศึกษารอบด้าน 4.ทำงานเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ 5.รณรงค์สื่อสารกับวัยรุ่น 6.บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น เช่น การเข้าถึงอุปกรณ์คุมกำเนิด การดูแลแม่วัยรุ่น 7.ระบบช่วยเหลือส่งต่อด้านจิตสังคมเพื่อช่วยวัยรุ่นที่ประสบปัญหา 8.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน และ 9.พัฒนาระบบข้อมูล โดยระยะแรกดำเนินการใน 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ห้างฉัตร และอ.เกาะคา         

การขับเคลื่อนเรื่องนี้จึงมีตั้งแต่กิจกรรมที่จัดโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง เป็นการเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและวัยรุ่นทำกิจกรรม ส่วนของพ่อแม่ ผู้ปกครองมีการส่งเสริมบทบาทครอบครัวและสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น การพัฒนาวิทยากรนำร่องเรื่องพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ผู้ปกครอง ผ่านหลักสูตรพ่อแม่ที่เน้นการสื่อสารเชิงบวกกับเด็กเยาวชน     

เมื่อจำเป็นต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์ มีการจัดสถานบริการที่เป็นมิตรต่อเยาวชน เช่น ที่โรงพยาบาลลำปางมีคลินิกมิตรวัยรุ่นและให้คำปรึกษา เด็กที่เข้ารับการปรึกษาที่นี่หากพบว่าตั้งครรภ์จะส่งเข้ารับการดูแลทางการแพทย์จนคลอด และรายที่สมัครใจจะฝังยาคุมกำเนิดป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำทุกรายรวมถึง มีสถานศึกษาที่เป็นมิตรและเข้าใจวัยรุ่นให้โอกาสเด็กที่เผชิญปัญหาตั้งครรภ์ระหว่างเรียนได้ศึกษาต่อไป โดยมีรูปแบบการช่วยเหลือ ไม่ต้องออกจากการเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปางประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยมีอัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อ 1,000 คน ลดลงเหลือ 19.7 ต่อพันประชากร หรือ 381 ราย จากจำนวนผู้หญิงอายุ 15-19 ปี รวม 19,324 รายในปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงหลังสิ้นสุดโครงการ ขณะที่ก่อนเริ่มดำเนินงานตามโครงการอยู่ที่ 28 ต่อพันประชากร เป็นจังหวัดที่มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีน้อยที่สุดของประเทศ

ขณะที่ ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จุดแข็งของลำปางคือมีองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” เป็นกลไกเชื่อมประสาน การลงพื้นที่ครั้งนี้ช่วยให้เรารับทราบสถานการณ์และความก้าวหน้ารวมถึงอุปสรรคที่มีในพื้นที่ ทีมงานสสส.และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมลงพื้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการทำงานในจุดติดขัดต่างๆ รวมถึงเป็นโอกาสที่จะนำประเด็นปัญหาเชิงระบบต่างๆ ที่ได้รับทราบ นำกลับไปหารือในส่วนกลางเพื่อหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนต่อไป ทั้งนี้พื้นที่ลำปางจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นทั่วประเทศให้เหลือต่ำกว่า 25 ต่อ 1,000 ภายในปี 2569 ตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม