เพิ่มทักษะพยาบาลรับมือสังคมผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 398

ที่มา :  ไทยโพสต์

เพิ่มทักษะพยาบาลรับมือสังคมผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ อบรมเพิ่มทักษะให้แก่พยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ด้วยหลักสูตร Train the Trainers เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุนให้พยาบาลได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติ ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากอัตราการเกิดที่น้อยลงและประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจและร่วมกันตระหนักในผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน บูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง

สำหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : กลุ่มวัยผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมการแพทย์ คือ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ กรมการแพทย์จึงได้ดำเนินการพัฒนาทักษะการดูแลแบบประคับประคองและดูแลผู้สูงอายุของพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในสถานบริบาลในประเทศไทย เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานของพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญ โดยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและยกระดับการใช้เทคโนโลยีในการดูแล เพื่อปรับปรุงคุณภาพสถานบริบาลที่ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับ Geriatric Education & Research Institute (GERI) และ Kho Teck Paut Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดอบรมทักษะสำหรับพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในประเทศไทย (หลักสูตร Train the Trainers) จำนวน 5 รุ่น เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับพยาบาลให้เป็นผู้ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการ

"ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ ใช้เครื่องมือในการประเมินผู้สูงอายุได้ การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุ รวมทั้งการดูแลเรื่องภาวะโภชนาการและบาดแผล การดูแลแบบประคับประคอง/การดูแลระยะสุดท้าย เพื่อค้นพบอาการผิดปกติ สามารถใช้ทักษะการตรวจร่างกายและสรุปอาการผู้ป่วยเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง" คุณหมอสกานต์กล่าว

ทั้งนี้ จากความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุนให้พยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติ ตลอดจนถ่ายทอดต่อไปได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม