เกณฑ์การตัดสิน

โดย
| |
อ่าน : 436

เกณฑ์การตัดสิน

                    คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนน ดังนี้

                    1. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแรงจูงใจ เต็ม 15 คะแนน
                    2. จุดเด่นทางเทคนิค เต็ม 20 คะแนน โดย
                          2.1 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 5 คะแนน
                          2.2 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลงาน 15 คะแนน
                    3. ความคิดสร้างสรรค์ เต็ม 25 คะแนน 
                    4. ประโยชน์ใช้งาน เต็ม 25 คะแนน โดย
                          4.1 การนำไปใช้ได้จริง 10 คะแนน
                          4.2 การแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 10 คะแนน
                          4.3 การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 5 คะแนน
                    5. การนำเสนอผลงาน เต็ม 15 คะแนน โดย
                          5.1 ความสามารถในการอธิบายโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ 15 คะแนน
                                 ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ
 
หมายเหตุ : กรรมการมีสิทธิ์การชี้ขาดหากผลคะแนนไม่สามารถตัดสินได้และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม