ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น

| |
อ่าน : 2,824

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น thaihealth

สสส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าลำปางโมเดล หลังทุกภาคส่วนในจว. สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น พบอัตราแม่วัยรุ่นคลอดเหลือ 19.7 ต่อ 1,000 ในปี 60พร้อมยกย่ององค์กร NGOs โดดเด่นด้านประสานงานเข้มแข็ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมติดตามหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ จังหวัดลำปาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สสส. เพื่อศึกษาและติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ สสส. สนับสนุนให้จังหวัดลำปาง ดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น thaihealth

ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาวะทางเพศ สสส. กล่าวว่า ภายหลังจาก สสส. เข้ามาสนับสนุนให้จังหวัดลำปางดำเนินภารกิจ 9 ด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น พบว่าจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานจากเดิมที่ต่างหน่วยงานต่างแยกกันทำ มาเป็นการทำงานแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม โดยมีการประสานงานที่เข้มแข็ง ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการต่าง ๆ และให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดมีแนวโน้มดีขึ้น โดยก่อนเริ่มโครงการ ปี 2557 มีอัตราการคลอด 28 ต่อประชากรวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ต่อมาในปี 2560 มีอัตราการคลอด 19.7 ต่อประชากรวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ส่วนอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของหญิงอายุ 15-19 ปี ก่อนเริ่มโครงการ ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 11.23 และปี 2560 เหลือร้อยละ 9.52 ต่อมาได้ต่อยอดการดำเนินงานให้มีการบูรณาการประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเข้ากับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการใช้สารเสพติด ผ่านองค์กรสาธารณประโยชน์ ในชื่อ “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2546

ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น thaihealth

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กล่าวว่า จังหวัดลำปางเป็น 1 ใน 20 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อน 9 ภารกิจแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่ง สสส. สนับสนุนให้ดำเนินการก่อนมี พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้วย 1)มีกลไกประสานการทำงานในระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง 2)พัฒนาผู้ปกครองให้มีทักษะคุยเรื่องเพศกับลูก 3)มีกลไกสนับสนุนให้สถานศึกษาสอนเรื่องทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน 4)ทำงานเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 5)รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก 6)มีหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 7)ระบบการบริการและสวัสดิการ ที่เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาสังคม 8)การจัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน และ 9)มีระบบข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าและยกระดับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันลำปางได้ดำเนินงานต่อยอดและขยายผล จาก 9 ภารกิจ ไปสู่การขับเคลื่อนตามยุทธศาตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 ได้อย่างสอดคล้อง และเตรียมขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น thaihealth

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า บทบาทของ สสส. ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในจังหวัดลำปาง  คือการหนุนเสริมและพัฒนาจุดแข็งในด้าน เครือข่ายการทำงานดังกล่าวในระยะที่ผ่านมา  ซึ่งลำปางมีรูปแบบการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้องาน ตัวคนทำงาน และการประสานการใช้งบประมาณ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการทำงานโดยมีวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจุดแข็งของลำปางคือมีองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” เป็นกลไกเชื่อมประสาน ซึ่งในโครงการที่เริ่มดำเนินงานใน 6 เดือนที่ผ่านมา  ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางได้นำงานป้องกันเอชไอวี/ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น เข้ามาบูรณาการการทำงานไปกับงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วย เพราะเป็นงานที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นเช่นกัน  “การลงพื้นที่ครั้งนี้ ช่วยให้เรารับทราบสถานการณ์และความก้าวหน้า รวมถึงอุปสรรคที่มีในพื้นที่ ทีมงาน สสส.และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมลงพื้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการทำงานในจุดติดขัดต่าง ๆ รวมถึงเป็นโอกาสที่จะนำประเด็นปัญหาเชิงระบบต่าง ๆ ที่ได้รับทราบ นำกลับไปหารือในส่วนกลางเพื่อหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนต่อไป  ทั้งนี้ พื้นที่ลำปางจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นทั่วประเทศให้เหลือต่ำกว่า 25 ต่อ 1,000 ภายในปี 2569 ตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับประเทศ

ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น thaihealth

นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ ประธานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการบูรณาการเชื่อมประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ทั้งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการป้องกันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเรื่องยาเสพติด ซึ่งมีหลายหน่วยงาน ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ ปปส.จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา ผลงานสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  อาทิ การสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและวัยรุ่นทำกิจกรรม การจัดสถานบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน การส่งเสริมบทบาทครอบครัวและสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น การพัฒนาวิทยากรนำร่องเรื่องพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับผู้ปกครองใน 3 อำเภอ การสนับสนุนข้อมูลเรื่องเพศในสถานประกอบการ และล่าสุด สสส. ได้สนับสนุนให้เกิดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากที่สุด โดยในอนาคตวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมดให้ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง

ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น thaihealth

ลำปางโมเดล สานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม