ระวังความรุนแรงจากละคร

| |
อ่าน : 3,003

ที่มา : คู่มือการใช้สื่อเสียงชุด "พ่อแม่เลี้ยงบวก"  แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย ผู้สนับสนุน:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ระวังความรุนแรงจากละคร thaihealth

พ่อแม่บางคนอาจปล่อยให้ลูกดูละครโทรทัศน์โดยที่ไม่ได้นั่งดูอยู่ด้วย เพราะไม่ได้ตระหนัก ถึงความรุนแรงที่แทรกอยู่ในละคร มีผลสํารวจและวิจัยจากสถาบันต่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิกฤต ความรุนแรงซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เด็กไทยกําลังเผชิญในอนาคต หากเด็กนั่งดูละครที่มีฉาก ความรุนแรงบ่อยๆ ย่อมเลียนแบบพฤติกรรมและซึมซับไปเป็นค่านิยมจนกลายเป็นปัญหาของ สังคมต่อไป

ผศ. พรทิพย์ เย็นจะบก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําวิจัยเรื่อง “รู้เท่าทันละครไทย” จากละคร 150 เรื่อง ระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย. 2550 และวิเคราะห์ย้อนหลัง เปรียบเทียบกับละครบางเรื่องในช่วงปี 2548-2549 พบว่า ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความรุนแรง การยกย่องคนมีฐานะ กดคนด้อยกว่า ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้รวย มีการกดขี่ทางเพศ ชู้สาว นอกใจ การมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม การทิ้งลูก ความรุนแรงถูกแทรกในละคร ทําให้เห็น ว่าการใช้กําลัง-การทําร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักเป็นความชอบธรรม ลูกต้องแสดงความ กตัญญูโดยแต่งงานกับคนที่พ่อแม่หาให้ ซึ่งมักเป็นคนรวย มีชาติกําเนิดดี เรื่องเหล่านี้ทําให้ คนในสังคมคิดแบบอื่นไม่ได้นอกจากการใช้ความรุนแรง หรือทําอะไรก็ได้เพื่อให้มีหน้ามีตา มีฐานะทางสังคม

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการสํารวจความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวในเด็กไทยอายุ 3 ขวบขึ้นไปของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีล่าสุด พบว่า มีเด็กไทย 30% ที่เริ่มใช้ความรุนแรง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อัตราการเกิดโรคเอดส์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2550-2551) และทําท่าว่า จะควบคุมไม่ได้ รายงานของหน่วยงานอาชญากรรมและยาเสพติด สหประชาชาติ ปี 2550 ระบุว่า ไทยติดอยู่ในกลุ่ม 68 ประเทศ ที่มีสถิติการข่มขืนเพิ่มขึ้น จากการสํารวจใน 189 ประเทศทั่วโลก สถิติการกระทําความผิดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี 2548-2549 พบคดีที่เกี่ยวกับ ทําร้ายร่างกาย ข่มขืน สูงถึง 33,669 คดี

หัวใจการเลี้ยงดู คือ พ่อแม่ควรชี้แนะ ชวนคิดชวนคุยถึงพฤติกรรมที่ดี-ไม่ดีในละคร และไม่ควรปล่อยให้ลูกดูทีวีตามลําพัง เพราะลูกต้องการพ่อแม่ที่จะคอยสั่งสอนชี้แนะและปกป้องให้เขาปลอดภัย จากสื่อรอบตัวที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ไม่มีใครเลี้ยงลูกได้ดีเท่ากับพ่อแม่ พ่อแม่ควรแบ่งเวลาทํางานให้เหมาะสมและมีเวลาให้กับลูก อย่าฝากความหวังไว้กับพี่เลี้ยงเด็ก หรือปล่อยให้ทีวีเลี้ยง เพราะไม่สามารถฝึกสอนให้ลูกดีอย่างที่พ่อแม่ต้องการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคมะเร็ง  เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่  บ.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งฯ  สระบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  14 จังหวัดภาคใต้  ฝ่าฝืน พ.ร.บ.อาหาร  ความเบื่อ  สายใยรักในครอบครัว  ณรงค์ เทียมเมฆ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth น้ำตาล ความหวาน เมนูอ่อนหวาน menu เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน  นายปกรณ์ จีนาคำ  ผู้แสวงบุญ  ติดทีวี  ดูแลรักษา  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เฮโมโกลบิน  Learning Disorder  ธนาคารไทยพาณิชย์  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว  สถาบันการ ศึกษา  เครือข่ายลดบริโภคเค็ม  ฮักแพง เบิ่งแงงคนสารคาม  พึงพอใจ  แมว