ภัยแล้งปี62 รุนแรงในรอบ 30ปี

| |
อ่าน : 373

ที่มา : www.posttoday.com

ภัยแล้งปี62 รุนแรงในรอบ 30ปี thaihealth

กรมอนามัยเตือนภัยแล้งปี62รุนแรงในรอบ30ปีขอองค์การปกครองท้องถิ่นเน้นจัดการน้ำสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ภัยแล้งปี62 มีแน้วโน้มจะเกิดความรุนแรงในรอบ30ปีส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน เพราะนอกจากปริมาณน้ำจะมีน้อยลงแล้วความสะอาดของน้ำก็ลดลงด้วย ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคจากน้ำเป็นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค อุจารระร่วง บิด เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเตรียมความพร้อมในการผลิตน้ำประปาให้สะอาดและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบประปาและระบบท่อส่งน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียและลดการปนเปื้อน ที่สำคัญต้องเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาให้มีคลอรีนหลงเหลือ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมถึงวางแผนในการสำรวจ ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในชุมชนโดยเฉพาะบ่อน้ำบาดาล ต้องตรวจสภาพ ปริมาณและคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงเกิดภัยแล้ง ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ และล้างทำความสะอาดส่วนที่ใช้บรรทุกน้ำให้พร้อมอยู่เสมอ พร้อมเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในการเตรียมรับมือภัยแล้งอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ควรสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ภายในหน่วยงาน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียหากเป็นน้ำประปาควรตรวจหาคลอรีนอิสระในน้ำและแจ้งผลการเฝ้าระวังดังกล่าวให้แก่หน่วยงานผลิตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดการคุณภาพน้ำให้สะอาด ปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างง่ายในครัวเรือน เช่น การใช้สารส้ม การต้ม การเติมคลอรีน และล้างภาชนะสำรองน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

สำหรับประชาชนทั่วไป ร้านอาหาร และสถานประกอบการขนาดเล็ก ควรวางแผนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงภัยแล้งเพื่อบรรเทาความรุนแรง โดยหาภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย มีฝาปิด มาสำรองน้ำไว้ใช้ในระยะเวลาหนึ่งตามอัตราการใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ตรวจสอบภาชนะเก็บกักน้ำที่มีอยู่ เช่น โอ่ง ตุ่ม ถัง ซึ่งบางแห่งอาจจะไม่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเตรียมไว้เพื่อใช้สำรองน้ำในช่วงเกิดภัยแล้ง ช่วยกันดูแลรักษาสภาพของแหล่งน้ำโดยการกำจัดวัชพืช ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง สระ ที่เป็นแหล่งน้ำชุมชนให้สะอาดและสามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น หากเกิดภัยแล้งอาจจะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้มาผลิตน้ำประปา

“ส่วนการนำน้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดินแหล่งอื่นๆ มาใช้โดยตรง ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำและฆ่าเชื้อโรคก่อน ด้วยการแกว่งสารส้มชนิดก้อนในน้ำและให้สังเกตตะกอนในน้ำ หากเริ่มจับตัวให้นำสารส้มออกตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอนแล้วนำเฉพาะน้ำใสมาฆ่าเชื้อโรคโดยใช้หยดทิพย์ อ.32 ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นสารละลายคลอรีนชนิดเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร หรือเติมผงปูนคลอรีนตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นปล่อยให้มีระยะเวลาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 30 นาที ก่อนนำไปใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำ สำหรับพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ก่อนนำมาดื่มควรต้มให้เดือดอย่างน้อย 1-2 นาทีเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม