พม.เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กพ.ค.นี้

| |
อ่าน : 397

ที่มา :  มติชน

พม.เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กพ.ค.นี้ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม. เตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ได้  รับเงินอุดหนุนเด็กพฤษภาคมนี้ ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รับเงิน 600 บาทต่อเดือนนั้น ดย.ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าว โดยได้จัดทำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีสาระเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ การรับรองสถานะครอบครัวรายได้น้อย รวมถึงการจ่ายเงินและการติดตามการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ตลอดจนให้มีการจัดอบรมชี้แจงการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 ภาค เพื่อให้เข้าใจระเบียบอย่างถูกต้องและตรงกัน เรื่องนี้ได้ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

รองอธิบดี ดย.กล่าวว่า ฉะนั้นคาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ได้ ทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา และผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนา ส่วนผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม