อบรมใช้ 3 สารเคมี อย่างถูกต้องและปลอดภัย

| |
อ่าน : 3,594

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

อบรมใช้ 3 สารเคมี อย่างถูกต้องและปลอดภัย thaihealth

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าอบรมใช้ 3 สารเคมี อย่างถูกต้องและปลอดภัย ส่งวิทยากรเดินสายอบรมเกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นทั่วประเทศ ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มากกว่า 7 หมื่นคน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้จำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำแผนปฏิบัติการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดและคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติเห็นชอบใน 6 มาตรการจำกัดการใช้ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ โดยกรมวิชาการเกษตรได้เสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 5 ฉบับ อยู่ระหว่างรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน

โดยภายหลังจากประกาศฯ ทั้ง 5 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว จะมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยต้องผ่านการอบรม และหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

กรมวิชาการเกษตรจะจัดอบรมวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 240 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ที่ 1 อบรมวันที่ 24 เมษายนนี้ ส่วนรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 25 เมษายน เพื่อเป็นวิทยากรไปอบรมเจ้าหน้าที่ 2,000 คน และไปอบรมเกษตรกร ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนผู้รับจ้างพ่น 50,000 คน จะจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และจะจัดอบรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า 79,000 คน ผ่าน video conference เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ ช่วงมิถุนายน 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม