ต.คลองจิก ปัดฝุ่นค่านิยมจักรยานให้คืนชีพในชุมชน

| |
อ่าน : 1,286

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

ต.คลองจิก ปัดฝุ่นค่านิยมจักรยานให้คืนชีพในชุมชน thaihealth

ชุมชน ต.คลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา ปัดฝุ่นสร้างค่านิยมการปั่นจักรยานคืนชีพในชุมชนอีกครั้ง หลังโดนความเจริญนิคมอุตสาหกรรมกลืนหายไป เล็งดึงกลุ่มนักเรียนปั่นไปโรงเรียน-หนุ่มสาวปั่นไปโรงงานต้นแบบปั่นยั่งยืน

นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนจักรยาน ต.คลองจิก เพื่อสุขภาวะ 2018 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คณะทำงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมและติดตามโครงการพื้นที่ที่สร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะช่วยพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ต.หนองจิก ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างชุมชนจักรยานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 3 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลักดันให้เกิดชุมชนจักรยานในพื้นที่ เนื่องจากในอดีตการใช้จักรยานเป็นการเดินทางที่นิยมของชุมชน ต.หนองจิก แต่เมื่อมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการสร้างนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ทำให้ชุมชนมีคนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้จักรยานเพื่อการเดินทางของคนในชุมชนลดน้อยลง

นางธัญยธรณ์ กล่าวต่อว่า เมื่อทำแบบสำรวจผู้ใช้จักรยานในชุมชนพบว่ายังมีกลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเป็นประจำอยู่ในพื้นที่ ต.คลองจิก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ และพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จึงทำโครงการชุมชนจักรยาน ต.คลองจิกขึ้น โดยสร้างมาตรการแรงจูงใจให้คนในชุมชน หรือคนที่เข้ามาในชุมชนทุกคนต้องสามารถใช้จักรยานบนถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในอนาคต ต.คลองจิก มีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการเริ่มต้นโครงการนวัตวิได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่เป็นกลุ่มแกนนำในชุมชนและหน่วยงานในชุมชน เช่น โรงเรียน สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะกับกลุ่มผู้ใช้เดิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางธัญยธรณ์ กล่าวอีกว่า ได้ดึงการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดจนสำรวจเส้นทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานร่วมกับรถประเภทอื่น ๆ บนถนนได้อย่างปลอดภัย และปรับกายภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ และป้ายเตือนความปลอดภัยในชุมชน หลังจากดำเนินการดังกล่าวทำให้ปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในพื้นที่ ต.คลองจิก ประมาณ 230 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนประมาณ 80 คน นอกจากนี้ได้เสนอแนวคิดสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.คลองจิก ในอนาคต เพราะถ้าต้องการให้นักท่องเที่ยวใช้จักรยานเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.คลองจิก เกิดขึ้นได้อย่างยั้งยืนนั้นต้องมีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในชุมชน เช่น นักเรียนสามารถใช้จักรยานไปโรงเรียน พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมใช้จักรยานจากที่พักถึงที่ทำงาน รวมทั้งที่พักสถานประกอบการโฮมสเตย์มีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยว

ต.คลองจิก ปัดฝุ่นค่านิยมจักรยานให้คืนชีพในชุมชน thaihealth

สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานในชุมชน ต.คลองจิก แบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทางจากโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ผ่านราชูทิศเจดีย์ ผ่านสะพานหน้าวัดวิเวกวายุพัด ข้ามสะพานข้ามคลองจิก ตรงไปผ่านหน้าที่ทำการกำนันตำบลคลองจิก ตรงไปถึงสามแยกสุสานรถเลี้ยวซ้าย ตรงไปผ่านหน้า สนง.เทศบาลตำบลคลองจิก ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงสี่แยกโรงเรียนเซนต์แอนโทนี เลี้ยวซ้าย ขับผ่านหมู่บ้านธนกฤษ ชุมชน หมู่ 3 ตามเส้นทางโค้ง คดเคี้ยว จนถึงสามแยกคลองทราย ให้เลี้ยวซ้ายขับตามเส้นทางในชุมชนคลองทราย หมู่ 3 ขับไปเรื่อยๆจนถึง สามแยกหน้าวัด ให้เลี้ยวขวาตรงขึ้นสะพานข้ามคลองหน้าวัด ลงสะพานเลี้ยวขวาผ่านเข้าประตูโรงเรียนไปสิ้นสุดที่ลานใต้ต้นโพธิ์ยักษ์ร้อยปี ระยะทาง 4 กม.

2.เส้นทางโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ผ่านราชูทิศเจดีย์ ผ่านหน้าวัดวิเวกวายุพัด เลียบคลองตรงไปชุมชน หมู่ 1 ผ่านประตูน้ำคลองจิก ตามถนนชลประทาน จนถึงคลองบางโหง เลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบคลองบางโหง ลอดใต้ทางรถไฟขึ้นถนนบางปะอินสายใน ผ่านหน้าวัดกำแพง ข้ามสะพานคลองจิกลงถนนทางลอดใต้รางรถไฟ เข้าชุมชนหมู่ 1 เข้าถนนในชุมชนจนถึงสามแยกข้างที่ทำการกำนันตำบลคลองจิก เลี้ยวซ้ายจนถึงสามแยกหน้าวัดให้ตรงขึ้นสะพานข้ามคลองหน้าวัด ลงสะพานเลี้ยวขวาผ่านเข้าประตูโรงเรียนไปสิ้นสุดที่ลานใต้ต้นโพธิ์ยักษ์ร้อยปี ระยะทาง 7 กม.

และ 3.เส้นทางจากโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ผ่านราชูทิศเจดีย์ ผ่านสะพานหน้าวัดวิเวกวายุพัด ข้ามสะพานข้ามคลองจิกตรงไปถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเรื่อย ๆ ตามเส้นทางจนถึงสามแยกบ้านเช่าลุงหมวกเลี้ยวซ้าย ขับผ่านชุมชน หมู่ 3 ตามเส้นทางโค้ง คดเคี้ยว จนถึงคลองทราย ให้เลี้ยวขวาขับตามเส้นทางยูเทินขับลอดใต้สะพานสายเซียข้ามไปฝั่งตะวันออก พื้นที่หมู่ 4 ถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง ไปเรื่อย ๆ จนถึงสามแยกเลี้ยวขวาไปทุ่งบัวแดง ทุ่งนาข้าว พักทานน้ำ ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัทยาศัย จากนั้นเดินทางกลับในเส้นทางเดิม ขึ้นสะพานข้ามคลองหน้าวัด ลงสะพานเลี้ยวขวาผ่านเข้าประตูโรงเรียนไปสิ้นสุดที่ลานใต้ต้นโพธิ์ยักษ์ร้อยปี ระยะทาง 14 กม.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม