สร้างความเข้าใจคนไร้บ้านใต้แนวคิด Human of Street

| |
อ่าน : 3,803

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สร้างความเข้าใจคนไร้บ้านใต้แนวคิด Human of Street thaihealth

สสส. จับมือ ThaiPBS และภาคีเครือข่าย สร้างความเข้าใจคนไร้บ้าน เปราะบาง ต้องการโอกาส 55% เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม กว่าครึ่งมีงานทำ แต่รายได้น้อย ไม่มั่นคง หนุนเปิดโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดงาน Human of Street: เราล้วนเปราะบางกลางเมืองใหญ่ เป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย อาทิ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นความสำคัญของประเด็นคนไร้บ้าน ที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาและความเปราะบางทางสังคมที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องประสบ ทั้งความไม่มั่นคงทางด้านอาชีพ การเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพของรัฐ และการขาดโอกาสในการยกระดับชีวิตของตนเอง

สร้างความเข้าใจคนไร้บ้านใต้แนวคิด Human of Street thaihealth

“ข้อมูลทางวิชาการของ สสส. พบว่า คนไร้บ้านกว่าร้อยละ 55 เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้คนไร้บ้านมีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตต่ำกว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยถึงกว่า 10 ปี ที่น่าสนใจคนไร้บ้านส่วนมากมีงานทำ แต่เป็นงานที่สร้างรายได้น้อย ไม่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีพ หรือแม้แต่การหาที่พักอาศัย คนไร้บ้านจึงมีความต้องการในการประกอบอาชีพที่ทำให้พวกเขามีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น หากแต่ยังขาดโอกาสและการหนุนเสริมจากสังคม ดังนั้น สสส. จึงเข้าไปหนุนเสริมการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมในการทำให้คนไร้บ้านที่ประสบกับภาวะความเปราะบางที่มีจากปัจจัยเศรษฐกิจ ครอบครัว และปัจจัยส่วนบุคคลให้สามารถลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้ อาทิ การพัฒนาสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ การเข้าถึงที่พักอาศัยชั่วคราวหรือภาวร การฟื้นฟูสภาพจิตใจ การสร้างอาชีพที่เหมาะสม และการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน” นางภรณี กล่าว

สร้างความเข้าใจคนไร้บ้านใต้แนวคิด Human of Street thaihealth

สร้างความเข้าใจคนไร้บ้านใต้แนวคิด Human of Street thaihealth

นางภรณี กล่าวอีกว่า การจัดงาน Human of Street: เราล้วนเปราะบางกลางเมืองใหญ่ ในครั้งนี้ สสส. มีความมุ่งหวังว่าจะสร้างความเข้าใจต่อคนในสังคมในประเด็นคนไร้บ้าน อันจะนำไปสู่การเปิดใจ เปิดโอกาสของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคนทั่วไปให้กับคนไร้บ้าน ให้มองเห็นกลุ่มคนไร้บ้านในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นเพื่อนร่วมในสังคม ไม่ทอดทิ้งหรือหลงลืมใครไป เพราะความเป็นธรรมในสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนพึงได้รับ

ทางด้าน ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า “การสื่อสารในเรื่องราวของคนไร้บ้าน เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สถานีไทยพีบีเอสให้ความสำคัญ ในบทบาทของสื่อสาธาณะไทยพีบีเอสพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะสะท้อนความหลากหลายของสังคม เป็นพื้นที่ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้แสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ ด้วยการผลิตเนื้อหาที่เน้นไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืน การยกระดับความเป็นธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่การสื่อสารในประเด็นคนไร้บ้านด้วยมิติและทัศนคติใหม่อย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนความเห็นของภาคพลเมืองอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

สร้างความเข้าใจคนไร้บ้านใต้แนวคิด Human of Street thaihealth

ในขณะที่ นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้าน สสส. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีแนวคิดสำคัญในการสะท้อนภาพให้เห็นว่าความเปราะบางและความไม่แน่นอนที่คนไร้บ้านต้องพบเจอในแต่ละวัน มีสถานการณ์ที่อาจไม่แตกต่างกับความไม่แน่นอนและความเปราะบางที่คนส่วนใหญ่ในเมืองต้องพบเจอ เช่น ความไม่แน่นอนจากการทำงานและรายได้ การเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ หรือการเข้าไม่ถึงความมั่นคงในมิติต่างๆ ของชีวิต เป็นต้น ดังนั้น การสร้างสวัสดิการที่ดีทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ และสังคมให้กับคนไร้บ้าน รวมถึงการสร้างโอกาสในทางสังคม จึงหมายถึงการสร้างหลักประกันให้กับสังคมโดยรวม”

สร้างความเข้าใจคนไร้บ้านใต้แนวคิด Human of Street thaihealth

ทางด้าน นายสมพร หารพรหม จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ในฐานะผู้ที่ทำงานกับคนไร้บ้านมาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การทำให้ของเราและเครือข่ายคนไร้บ้าน มีเป้าหมายสำคัญคืออยากให้พวกเขาได้รับสิทธิและได้มองเห็นทัศนคติทางสังคมมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะว่าคนไร้บ้านถูกมองในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาถูกมองว่าเป็นพวกขี้เกียจ ไม่รู้จักทำมาหากิน พวกอาชญากรรม ขี้ขโมย และสกปรก ทุกสิ่งจะมาลงอยู่ที่พวกเขาหมด เพียงแต่ว่าที่ยกตัวอย่างมามันคือ ทัศนคติทางสังคมที่มองพวกเขาแบบนั้น แต่ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ใช่คนแบบนั้นทั้งหมด พวกเขาถูกเหมารวมและตีตราไปแล้ว ซึ่งเราพยายามให้เขาลุกขึ้นมาและบอกกับสังคมว่าพวกเขาไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมด”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม