กำหนดการ แถลงข่าว “Thailand Big move Road Safety”

โดย
| |
อ่าน : 444
กำหนดการ
แถลงข่าว “Thailand Big move Road Safety”
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ณ. ลานสวนเพลิน เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
09.30 - 10.30 น     ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
ชมนิทรรศการและกิจกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหา 30 จุดเสี่ยง จาก 10 จังหวัดนำร่อง
เล่นเกมส์ รับของที่ระลึกจาก สสส.
10.30 - 11.30 น.     - กล่าวต้อนรับ
- กล่าวถึงบทบาท สสส. และแนวคิดการจัดกิจรรม "Thailand Big move Road Safety" 
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.
- กล่าวถึงการรณรงค์แนวทางการทำงานเพื่อควบคุมลดอุบัติเหตุ
โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
- ประชาชนกับบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
- ความร่วมมือแก้ปัญหาจุดเสี่ยงจากตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.30 - 12.00 น.     - สดจากจุดเสี่ยงกลายเป็นถนนปลอดภัย 4 ภาค4 พื้นที่ 
(จ.ตรัง จ. นครพนม จ.อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร)
- กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังเครือข่ายภาคประชาชน ประกาศเจตนารมณ์สร้างถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
 
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม