วัยเก๋าคุณภาพ ออกกำลังกายถูกวิธี-กินดีปลอดภัย

| |
อ่าน : 2,628

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพโดย สสส. 

ปั้นวัยเก๋าคุณภาพ ชวนออกกำลังกายถูกวิธี กินดีปลอดภัย thaihealth

ก.พาณิชย์ ผนึก สสส. ปั้นวัยเก๋าคุณภาพ ชวนออกกำลังกายถูกวิธี กินดีปลอดภัยด้วยสูตร 2:1:1 ในกิจกรรม Great Food Good Run ร่วมสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “Great Food Good Run ร่วมสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้เรื่อง เดิน – วิ่ง และกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุน สสส. พร้อมเสวนาอาหารกับผู้สูงอายุ โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และร่วมทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดย อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ พิธีกรชื่อดังและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร

ปั้นวัยเก๋าคุณภาพ ชวนออกกำลังกายถูกวิธี กินดีปลอดภัย thaihealthนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 2583 องค์การสหประชาชาติ (UN) ประเมินไว้ว่า ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ สูงถึงร้อยละ 33 และเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียน การช่วยให้ประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ควรเริ่มรักษาสุขภาพของตนเอง และบุคคลใกล้ชิด ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) กว่า 14 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี สาเหตุสำคัญ คือ ขาดการมีกิจกรรมทางกาย และการรับประทานอาหารหวาน มัน และเค็มจัด กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สสส. และภาคีสุขภาพ จัดกิจกรรมโครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย “Great Food Good Run 2018” ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยมีรายได้ภายหลังการหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่งในวันนี้ ทั้งสิ้น 1,600,000 บาท เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องของอาหาร สุขภาพ และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัยต่อไป

ปั้นวัยเก๋าคุณภาพ ชวนออกกำลังกายถูกวิธี กินดีปลอดภัย thaihealth

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ ผู้สูงอายุจะมีมากกว่าร้อยละ 20 ภารกิจสำคัญของกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. คือ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ จัดสวัสดิการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่เป็นผู้สูงอายุในอนาคต โดยจัดตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อกำหนดนโยบาย และแผนหลัก แนวทางปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในอนาคตตามวาระยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) เป็นศูนย์กลางกลไกขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ระดับพื้นที่ทั่วภูมิภาค 12 แห่ง เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และมีฐานะยากจน โดยดูแลในเรื่องของปัจจัยสี่ สุขภาพของผู้สูงอายุ ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ปั้นวัยเก๋าคุณภาพ ชวนออกกำลังกายถูกวิธี กินดีปลอดภัย thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เริ่มดูแลตัวเองจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวอย่างเรื่องการรับประทานอาหาร คือ ต้องหมั่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมปริมาณการกินในสัดส่วนที่พอดี และมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จะทำให้ผู้สูงอายุมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ อาทิ การดูแลลักษณะการกินด้วยการใช้แบบจำลองอาหารหรือที่รู้จักกันในชื่อเมนู 2:1:1 โดยแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน สองส่วนแรกเป็นผัก หนึ่งส่วนเป็นข้าวหรือแป้ง ส่วนสุดท้ายเป็นเนื้อสัตว์ พร้อมใส่ใจการลดหวาน มัน เค็ม เน้นรับประทานผักเยอะๆ ตลอดจนรักษาฟันให้มีสุขภาพปากที่แข็งแรง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม