'วิถีไทยพวน' โมเดลชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

| |
อ่าน : 876

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

'วิถีไทยพวน' โมเดลชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ thaihealth

แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานจากภาครัฐมิติที่เห็นชัดคือการสร้างทางจักรยานทั่วประเทศ เพื่อให้คนหันมาใช้จักรยานเพื่อการสัญจรและหวังผลเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวอีกทาง 

สร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเป็นอีกมิติแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน โดยมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้เพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นดำเนินการ 4 แนวทาง คือ 1.การสร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนสนใจปรับพฤติกรรมมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยทำได้หลายวิธี คือการพูดคุยทำความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 2.การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนให้สามารถใช้จักรยานร่วมกับรถประเภทอื่น ๆ อย่างปลอดภัย เช่น การปรับสภาพไหล่ทาง การทำป้ายเตือน เป็นต้น 3.การสร้างภาคีในพื้นที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเพื่อความยั่งยืน เช่น การตั้งคณะทำงานการประชุมวางแผนติดตาม และ 4.การเชื่อมโยงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันกับบริบทหรือแนวทางการพัฒนาของพื้นที่

ล่าสุด เกิดชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 มีชุมชนปฏิบัติการมากกว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้การสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะสามารถหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ได้หลายมิติรวมถึงมิติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 4 วิถีชุมชนไทยพวนเทศบาล ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก เป็นตัวอย่างของโครงการท่องเที่ยวโดยจักรยานที่ประสบความสำเร็จ มีคนในชุมชนใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 100-150 คนต่อวันจากเดิมมีคนใช้ไม่กี่คนหลังจากดำเนินงานมา 3 ปี นอกจากนี้มีนักปั่นจากกรุงเทพฯ นิยมเดินทางมาปั่นเที่ยวชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยชุมชนได้จัดการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมไทยพวน  4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนฝั่งคลอง ชุมชนท่าแดง ชุมชนบ้านใหม่และชุมชนเกาะหวาย ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเดินทางในชุมชนและเชื่อมชุมชนของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชุมชนดังกล่าวเมื่อเริ่มต้นจากจักรยาน 4 วิถีชุมชนไทยพวน โดยขบวนจักรยานเริ่มออกเดินทางจากวัดปทุมวงษาวาสในเขตตำบลเกาะหวายไปยังชุมชนของชาวพวน (คนลาวจากเวียงจันทน์) ต่าง ๆ ในตำบลหนองแสงที่อยู่ติดกันที่ชุมชนคลองคล้า พักแวะชมภาพปูนปั้นนูนสูงอายุ 91 ปี ปั้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 เป็นภาพปริศนาธรรม 16 ภาพรอบฐานพระอุโบสถวัดศรีมงคล จากนั้นขี่ต่อหยุดพักที่ชุมชนบุ้งเข้ ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในปีที่ 2 เส้นทางบางช่วงผ่านป่าเชิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ร่มรื่นไปหยุดอีกครั้งที่ชุมชนเนินหินแร่ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้ริมทุ่งนาสะพานเดินไม้ไผ่ดอนยายแมะ มีเขาใหญ่เป็นฉากเบื้องหลังและไปสิ้นสุดที่ชุมชนหนองหัวลิงซึ่งมีบ้านต้นไม้เป็นจุดเด่น แล้วขี่ย้อนกลับตามเส้นทางเดิมมากินอาหารกลางวันที่วัดปทุมวงษาวาสเป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ 25 กม.

น.อ.นิสิต อัตตเจริญวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 4 วิถีชุมชนไทยพวนเทศบาล ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เรื่องการพัฒนาโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์จึงทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสนอโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 3 ขอสนับสนุนทุนดำเนินการตั้งคณะทำงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชน อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน จ.นครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย เทศบาลตำบลเกาะหวายสำนักงานสาธารณสุข อ.ปากพลี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปากพลี, รพ.สต.บ้านใหม่ และสถานีตำรวจภูธรปากพลี

รวมทั้งสร้างการรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้คนในชุมชนจัดประชุมทำความเข้าใจป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ อาทิ จุดซ่อมจักรยาน ติดตั้งป้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ ส่งเสริมความปลอดภัยให้จักรยานและรถอื่นใช้ถนนเส้นทางร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยาน ได้แก่ ชวนคนในชุมชนออกมาใช้จักรยานทำกิจกรรมในชุมชนและชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จักรยานเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนและเครือข่ายรอบชุมชน

ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเป็นอีกนวัตกรรมของสังคมจักรยานแบบมีส่วนร่วมให้ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับประโยชน์ด้วยกันนอกจากคนในชุมชนจะมีสุขภาพดีแล้วยังทำให้เกิดชุมชนท่องเที่ยวโดยจักรยาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สุขภาพ.สุขภาวะ  การกินครบ 5 หมู๋  ท้าให้อ่าน  วิ่ง  สารโพล่า  ดร. ไมเคิล สปาร์ก ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา  อุปกรณ์สำนักงาน  อาหารครบ 5 หมู่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รถตู้สาธารณะ ดัดแปลง ผิดกฏหมาย กรมขนส่ง  ท้องถิ่น หนังสือ การอ่าน สมอง พัฒนา พฤติกรรม ชุมชน  วารสารเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ผู้ผลิต สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม เผยแพร่  ผักมีรู  ปีแห่งการคุ้มครองเด็ก  ตำรับยา  สุดยอดอาหารไทย  สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์  เพิ่มพลัง  รพ.นครธน  ผลกระทบทางสุขภาพ