ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี

| |
อ่าน : 1,639

ที่มา : www.thaihealthcenter.org

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี thaihealth

เพราะเด็กอายุ 3 - 5 ปี ต้องการพัฒนาการตามวัยที่ดี ผู้ปกครองจึงควรรู้ว่าเด็กปฐมวัยเหมาะกับการพัฒนาแบบไหนที่จะเหมาะสมกับอายุและวัย แล้วเด็กอายุ 3-5 ปี ควรพัฒนาด้านไหนอย่างไรบ้าง

ด้านที่ 1 ความสามารถในการเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย

- การเคลื่อนไหว มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ มีประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวที่สมวัย ทั้งการเห็น การได้ยิน และการสัมผัส

- สุขภาวะทางกาย ควรรับประทานอาหารครบ 5 หมู่

คำแนะนำ ควรให้เด็กได้ลองถือสิ่งของที่ไม่หนักมาก ในระยะเวลาสั้นเป็นประจำทุกวัน และให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในแต่ละจุดที่เด็กได้ไปพบเจอมา เช่น การข้ามถนน หรือการหยิบจับสิ่งของที่มีคม เป็นต้น

ด้านที่ 2 พัฒนาการด้านสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเด็ก และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง

ด้านที่ 3 พัฒนาการด้านอารมณ์

- ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ผู้ปกครองควรสอบถามเด็กว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน ในกิจวัตรประจำวัน

- ควบคุมอารมณ์ตนเอง ผู้ปกครองควรเล่นพร้อมกับเด็ก หรือสอนให้เด็กมีความพยายามและอดทนในการกระทำสิ่งนั้น ๆ  

- มีความเชื่อมั่นในความสามารถ ผู้ปกครองควรถาม หรือขอร้องให้เด็กช่วยเหลือในสิ่งต่าง ๆ เด็กจะได้ความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ

ด้านที่ 4 พัฒนาการด้านความคิด และสติปัญญา

- ความจำ

- พัฒนาความคิด

- มีเหตุผล

- คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการคิดนอกกรอบ ให้ทดลองโดยบอกเหตุผล และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ

- ความตั้งใจจดจ่อ ฝึกให้เด็กได้เล่น หรือประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเองและสังเกตว่าเด็กมีความตั้งใจมากหรือน้องขนาดไหน

- คิดด้านคณิตศาสตร์

- หาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ทดลองด้วยตัวเองโดยการฟัง ถาม จับต้อง และลงมือทำ

- เข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว

- รักษาสิ่งแวดล้อม 

- เข้าใจคุณค่าของเงิน

ด้านที่ 5 พัฒนาการด้านภาษา เข้าใจภาษาและการสื่อความหมาย เข้าใจศัพท์และเรียงคำให้เป็นประโยค การอ่านเขียนคำง่ายๆ เช่น เขียนชื่อตัวเอง  เป็นต้น

ด้านที่ 6 พัฒนาการด้านจริยธรรม มีวินัย มีความรู้จักผิดชอบชั่วดี

ด้านที่ 7 พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง อย่างการเล่นดนตรี เล่นละคร และทัศนศิลป์ อย่างการวาดรูป ปั้นดินน้ำมัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม