กำหนดการ เวที โชว์ แชร์ เชื่อม "สุข 4G วิถีไทย ร่วมกันเราทำได้"

โดย
| |
อ่าน : 304
กำหนดการ
เวที โชว์ แชร์ เชื่อม : "สุข 4G วิถีไทย ร่วมกันเราทำได้"
วันที่ 1-2 เมษายน 2562
ณ บ้านตามา ต.ชุมแสง อ.สตึก และโรงแรม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2562
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน ณ พื้นที่เรียนรู้บ้านตามา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
09.00 - 09.30 น.     • กล่าวต้อนรับ และเปิดเวที โชว์ แชร์ เชื่อม : "สุข 4G วิถีไทย ร่วมกันเราทำได้"
โดย นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 และคณะที่ 8 สสส.
• รู้จัก สสส. โดย นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์ และทีมสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
09.30 - 12.00 น.     กิจกรรม : ยิ่งรู้จัก ยิ่งรู้ใจ ใครเป็นใคร ในขบวนสร้างเสริมสุขภาพ
โดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ และ นางสาวมณีรัตน์ นานาประเสริฐ
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน : อาหารพื้นบ้าน บ้านตามา
13.00 - 14.00 น.     ภาพรวมมิติสุขภาวะแบบพึ่งพาตนเอง ของบ้านตามา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โดย นายคำนึง เจริญศิริ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ปี 2562
14.00 - 16.00 น.     แบ่งกลุ่มเรียนรู้ : ของดีเด่นบ้านตามา
- ดูแลสุขภาพวิถีไทย (แช่เท้า และนวดไทย)
- ทัวร์บ้านหนึ่ง ขุมทรัพย์ความสุข
16.00 - 17.00 น.     สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับจากการแบ่งกลุ่มเรียนรู้
โดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ และนายปกรณ์ เต็มใจ
17.00 - 18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น : อาหารพื้นบ้าน บ้านตามา
18.00 น.                   เข้าที่พัก
 
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
08.30 - 09.00 น.     ทบทวนกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 62 / กิจกรรมส้างความสัมพันธ์
ณ ห้องประชุม.... โรงแรมบุรีเทล จำ.บุรีรัมย์
09.00 - 10.30 น.     • ชวนคิด ชวนคุย : "วัยรุ่น 4 จีน กับวิถีไทย 0.4 จะสร้างสุขร่วมกันได้อย่างไร"
- แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง กับภารกิจร่วมกันสร้างสรรค์สุข
- การเคลื่อนงานสร้างสุขจังหวัดบุรีรัมย์
- สุขอย่างยั่งยืน คิด ทำ อย่างไรให้ได้ใจได้งาน
โดย 
• พ่อคำเดื่อง ภาษี  ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์
• ดร. เชาวลิต สิมสวย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
• นายคำนึง เจริญศิริ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ปี 2562
• เยาวชน 2 คน (บัณฑิตคืนถิ่น)
ดำเนินรายการ โดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ
10.30 - 11.00 น.     กิจกรรมสรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ และนายปกรณ์ เต็มใจ
11.00 - 11.30 น.     ระบบสนับสนุนภาคีเครือข่าย สสส.
โดย นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์ และทีมสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
11.30 - 12.00 น.     ให้ข้อเสนอแนะภาพรวม/สรุปปิดเวทีฯ
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
12.00 - 13.00 น.     พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ
 
**กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม