มรภ.เพชรบุรี พัฒนา นร. ให้อ่านออกเขียนได้

| |
อ่าน : 1,129

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 

ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์ 

มรภ.เพชรบุรี พัฒนา นร. ให้อ่านออกเขียนได้ thaihealth

มรภ.เพชรบุรี จับมือ สสส. พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้นักเรียน

วันที่ 18 มีนาคม 62 ที่ห้องพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการในโครงการ “พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนคณาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในเขต จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวนทั้งสิ้น 22 โรงเรียนให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะผ่านความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้และได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น

มรภ.เพชรบุรี พัฒนา นร. ให้อ่านออกเขียนได้ thaihealth

สำหรับผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ขับเคลื่อนงานร่วมกันในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ เกิดฐานข้อมูล ชุดแบบประเมินการอ่าน การเขียนและสุขภาวะ สื่อนวัตกรรมที่โรงเรียนสร้างขึ้นและมีกระบวนการถอดความรู้จนสามารถดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอเผยแพร่สื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์

นางหนึ่งฤทัย รอดพ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเดิมทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในจำนวนจำกัดเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้ขาดงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียนได้อย่างตรงจุด ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการนักเรียนมีความรู้ในการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับสุขภาวะใกล้ ๆ ตัวและยังส่งผลไปถึงการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนและชุมชนรอบข้างด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม