มรภ.เพชรบุรี พัฒนา นร. ให้อ่านออกเขียนได้

| |
อ่าน : 790

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 

ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์ 

มรภ.เพชรบุรี พัฒนา นร. ให้อ่านออกเขียนได้ thaihealth

มรภ.เพชรบุรี จับมือ สสส. พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้นักเรียน

วันที่ 18 มีนาคม 62 ที่ห้องพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการในโครงการ “พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนคณาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในเขต จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวนทั้งสิ้น 22 โรงเรียนให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะผ่านความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้และได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น

มรภ.เพชรบุรี พัฒนา นร. ให้อ่านออกเขียนได้ thaihealth

สำหรับผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ขับเคลื่อนงานร่วมกันในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ เกิดฐานข้อมูล ชุดแบบประเมินการอ่าน การเขียนและสุขภาวะ สื่อนวัตกรรมที่โรงเรียนสร้างขึ้นและมีกระบวนการถอดความรู้จนสามารถดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอเผยแพร่สื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์

นางหนึ่งฤทัย รอดพ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเดิมทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในจำนวนจำกัดเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้ขาดงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียนได้อย่างตรงจุด ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการนักเรียนมีความรู้ในการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับสุขภาวะใกล้ ๆ ตัวและยังส่งผลไปถึงการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนและชุมชนรอบข้างด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเห็ด  stop tobaccoindustry interference  สถานการณ์น้ำท่วม  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ  ศีลธรรม  มือสอง  สร้างสุขให้สังคม  สสส.สร้างสุข  สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างพลังให้น่าอยู่  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แผนทางเลือก  โลหะผสม  สื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  บ้านนี้อยู่แล้วจนถ้ามีคนเล่นพนัน  100 วัน  หนังสยองขวัญ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  เรียนหนังสือ  ะอันตราย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม