วันน้ำโลก 22 มีนา

| |
อ่าน : 804

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

วันน้ำโลก 22 มีนา 2018 thaihealth

แฟ้มภาพ

วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  22 มีนานี้ สทนช. ระดม 18 องค์กรด้านน้ำ เสนอภาพรวมบริหารจัดการน้ำของประเทศ ตั้งเป้าปี 62 ทั้ง 7,490 หมู่บ้าน มีน้ำกินครบทั้งหมด

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมากขึ้นในทุกภาคส่วน ขณะที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้เกิดวิกฤติความมั่นคงด้านน้ำ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และสงครามแย่งน้ำในหลายพื้นที่ องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการบำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีทุกประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมของประเทศไทยปีนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรม “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ในวันที่ 22 มีนาคม ระหว่างเวลา 09.30-15.00 น. บริเวณห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ในระดับโลก คือ “Leaving no one behind” ขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดแนวคิดเพิ่มเติมในการรณรงค์ระดับประเทศคือ “ทั่วถึง..เท่าเทียม..เพียงพอ”

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน มีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558-2569) ที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมี 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในเมืองและชนบท 2.การสร้างความมั่นคงด้านน้ำสำหรับภาคการผลิตทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม 3.การจัดการน้ำท่วม 4.การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 5.การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และ 6.การวางระบบบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการและมีธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำต้นทุน การผลิต และการกระจายน้ำ รวม 18 หน่วยงาน มาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการน้ำของประเทศ รวมถึงแผนงานในอนาคต ตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศ และการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค” โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่ สทนช. การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอนามัย รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมเล่าเรื่อง “สายน้ำแห่งชีวิต อาบ กิน ใช้ ถังขยะ คมนาคม และยุทธศาสตร์” ทั้งนี้ต้องการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทด้านที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีเป้าหมาย 4 ประเด็น 1.การให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2562 หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 7,490 หมู่บ้าน จะมีน้ำกินน้ำครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งปรับปรุงระบบประปาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้ 2.การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งยกระดับให้ถึงเกณฑ์การตรวจวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 (SDGs) 3.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 404 เมือง 4.2 ล้านครัวเรือน รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และ 4.การส่งเสริมการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม