โครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ฯ

| |
อ่าน : 1,252

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ฯ thaihealth

อำเภอวังสะพุง จ.เลย ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรม นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตามโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายประยูร อรัญรุท ประธานฝ่ายฆราวาส โดยคณะสงฆ์จังหวัดเลย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย (สสส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์กิจการพระพุทธศาสนาระยะ 20 ปี วาระการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนากลยุทธ์การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการองค์กรชุมชนหมู่บ้านอำเภอคุณธรรมซึ่งใช้หลัก ”คุณธรรมนำการพัฒนา” ซึ่งได้มอบแผ่น CD บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนานับตั้งแต่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งมีเนื้อหาหลักคือการปฎิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฎิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อสวดประจำจะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอำเภอวังสะพุงมีหมู่บ้าน 144 หมู่บ้านและเข้าโครงการครบทุกหมู่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม