โครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ฯ

| |
อ่าน : 906

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ฯ thaihealth

อำเภอวังสะพุง จ.เลย ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรม นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตามโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายประยูร อรัญรุท ประธานฝ่ายฆราวาส โดยคณะสงฆ์จังหวัดเลย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย (สสส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์กิจการพระพุทธศาสนาระยะ 20 ปี วาระการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนากลยุทธ์การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการองค์กรชุมชนหมู่บ้านอำเภอคุณธรรมซึ่งใช้หลัก ”คุณธรรมนำการพัฒนา” ซึ่งได้มอบแผ่น CD บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนานับตั้งแต่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งมีเนื้อหาหลักคือการปฎิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฎิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อสวดประจำจะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอำเภอวังสะพุงมีหมู่บ้าน 144 หมู่บ้านและเข้าโครงการครบทุกหมู่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม