วางแผนดัน 'พยาบาล' เป็นผู้จัดการระบบสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,476

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจาก สสส.

วางแผนดัน 'พยาบาล' เป็นผู้จัดการระบบสุขภาพ thaihealth

หมอประเวศ แนะสร้างศูนย์พยาบาลชุมชน เร่งผลิต1 พยาบาล 2 ผู้ช่วยพยาบาล ประจำดูแลผู้สูงอายุ สกัดผู้ป่วยเรื้อรังลดภาระค่ารักษาพยาบาลของประเทศ สภาการพยาบาลขานรับวางแผนผลิตพยาบาลเพิ่ม 70,000 คน คาดผลิตเพิ่มอีกปีละ 3,000 คน ด้าน สสส. ชู “พยาบาล” เป็นนักจัดการสุขภาพ หนุนยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

สภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) จัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว ซึ่งมีพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วม เพื่อรับมือสถานการณ์สังคมสูงอายุ

ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีศูนย์พยาบาลชุมชน บริการใกล้บ้านใกล้ใจ ที่มีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด ศูนย์พยาบาลชุมชน 1 แห่ง ต่อประชากร 1 พันคน แต่ละแห่งมีพยาบาล 1 คน และผู้ช่วยพยาบาล 2 คน ทำหน้าที่ดูแลคนในชุมชนอย่างครบวงจร มีการเก็บข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลในระบบคอมพิวเตอร์ จุดเด่นคือ เมื่อเป็นศูนย์พยาบาลของชุมชน ทำให้พยาบาลใกล้ชิดและรู้จักทุกคนในพื้นที่ มีความสัมพันธ์แบบญาติมิตร ไม่ใช่คนแปลกหน้าระหว่างกัน ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้บริหารจัดการ โดยมีค่าบริการรายหัวต่อปี และให้หน่วยวงานท้องถิ่นจัดงบฯ สมทบ การจัดระบบบริการเช่นนี้จะทำให้คนแต่ละชุมชนมีสุขภาพดี อัตราการเจ็บป่วยลดลง เมื่อทุกชุมชนทั่วประเทศไทยมีผู้ป่วยน้อยลง จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศโดยรวมในที่สุด

วางแผนดัน 'พยาบาล' เป็นผู้จัดการระบบสุขภาพ thaihealth

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สสส. กล่าวว่าจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกับพยาบาลเป็นระยะเวลาหลายปี เห็นได้ว่าพยาบาลเป็นนักจัดการในระบบสุขภาพที่สำคัญ ปัจจุบันความท้าทายในระบบสุขภาพไทยคือการรักษาที่ดีและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ จึงต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็น Health Manager หรือนักจัดการสุขภาพ เพราะจะทำให้รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้แม้ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพก็ตาม เพราะสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันเปลี่ยนไป การมีสุขภาพดีไม่ได้มาจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และสังคมด้วย

วางแผนดัน 'พยาบาล' เป็นผู้จัดการระบบสุขภาพ thaihealth

รศ. ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาพยาบาล กล่าวว่า วิชาชีพพยาบาลมีความสำคัญต่อวงการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ สสส. และสภาการพยาบาลได้ขับเคลื่อนงานร่วมกันโดยตรง ซึ่ง สสส. เข้ามาสนับสนุนการศึกษาหารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น ได้มีการส่งแบบสอบถามไปยังพื้นที่ใน 300 แห่ง และลงพื้นที่จริงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ถอดบทเรียนจาก 162 แห่งที่ผ่านการคัดเลือก เป็นองค์ความรู้ต้นแบบในแต่ละภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะนำการถอดบทเรียนจาก 4 พื้นที่ต้นแบบแต่ละภูมิภาคไปปฏิบัติใช้ให้เข้ากับบริบทชุมชนแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเข้ามาโอบอุ้มดูแลผู้สูงอายุในชุมชนไม่ให้ใครแม้แต่คนเดียวถูกทอดทิ้ง ซึ่งพยาบาลมีความสำคัญในระบบสุขภาพมากโดยเฉพาะในสังคมผู้สูงอายุที่ต้องดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปจนถึงในชุมชน

สำหรับข้อเสนอของสภาการพยาบาลในการจัดการให้พยาบาลเป็นผู้จัดการระบบสุขภาพในทุกพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ 6 ข้อ คือ 1.การสร้างบุคลากรในการดูแลระยะยาว โดยวางแผนผลิตพยาบาลเพื่อรองรับระบบนี้ประมาณ 70,000 คน ซึ่งต้องผลิตเพิ่มอีกปีละ 3,000 คน 2.การดูแลอย่างเท่าเทียมในทุกกลุ่ม 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะให้ความสำคัญต่อระบบส่งต่อ 4.สนับสนุนให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุช่วงกลางวัน หรือ Day Care Services Center 5.การสร้างเครือข่ายการทำงานเชื่อมกันหลายตำบลทั้งจังหวัดหรือสร้างเครือข่ายในระดับเขตเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลระยะยาว 6.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การดูแลตั้งแต่แรก โดยอาจเริ่มการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชากรในชุมชนตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม