รวมพลังคนไทยชนะภัยบนท้องถนน

| |
อ่าน : 668

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รวมพลังคนไทยชนะภัยบนท้องถนน thaihealth

รวมพลังคนไทย ร่วมกันชนะภัยบนท้องถนน

คุณหมอวิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้บันทึกการเข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอโครงการรวมพลังคนไทยเอาชนะ ภัยบนท้องถนน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากกว่า 20,000 คนต่อปี เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บปีละกว่า 1 ล้านคน เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท แม้ว่าจะดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่องมานับสิบปี แต่สถานการณ์นอกจากจะไม่ดีขึ้น ยังมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น สช. สสส. สอจร. ศวปถ. จึงเข้าพบพลเอกฉัตรชัย เพื่อเสนอโครงการรวมพลังคนไทยเอาชนะภัยบนท้องถนน มีจุดเน้นสำคัญของโครงการคือ

เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ แม้ว่าจะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมาก แต่จะเน้นให้ใส่หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้น เน้นดำเนินการในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 283 อำเภอ เน้นการสร้างการรับรู้ การตื่นตัวของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เน้นดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปีในระยะเตรียมการ สสส. จะสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ โดย สช. จะจัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน

ภารกิจที่แกนนำในทุกจังหวัดจะต้องขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ก็คือ ต้องเสนอจังหวัดให้จัดตั้งคณะทำงานที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจนี้อย่างจริงจัง จนลดการเกิดเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้  ต้องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในจังหวัดที่มีบทบาทในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ต้องเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดจัดทำมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน นอกจากจะประกาศนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในองค์กรแล้ว ต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานความปลอดภัยทางถนนเป็นผู้รับผิดชอบประสานการปฏิบัติ และกำกับติดตามต้องพัฒนาระบบข้อมูลในจังหวัดที่สะท้อนปัญหา ใช้ในการกำกับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม