รวมพลังคนไทยชนะภัยบนท้องถนน

| |
อ่าน : 951

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รวมพลังคนไทยชนะภัยบนท้องถนน thaihealth

รวมพลังคนไทย ร่วมกันชนะภัยบนท้องถนน

คุณหมอวิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้บันทึกการเข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอโครงการรวมพลังคนไทยเอาชนะ ภัยบนท้องถนน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากกว่า 20,000 คนต่อปี เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บปีละกว่า 1 ล้านคน เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท แม้ว่าจะดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่องมานับสิบปี แต่สถานการณ์นอกจากจะไม่ดีขึ้น ยังมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น สช. สสส. สอจร. ศวปถ. จึงเข้าพบพลเอกฉัตรชัย เพื่อเสนอโครงการรวมพลังคนไทยเอาชนะภัยบนท้องถนน มีจุดเน้นสำคัญของโครงการคือ

เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ แม้ว่าจะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมาก แต่จะเน้นให้ใส่หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้น เน้นดำเนินการในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 283 อำเภอ เน้นการสร้างการรับรู้ การตื่นตัวของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เน้นดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปีในระยะเตรียมการ สสส. จะสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ โดย สช. จะจัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน

ภารกิจที่แกนนำในทุกจังหวัดจะต้องขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ก็คือ ต้องเสนอจังหวัดให้จัดตั้งคณะทำงานที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจนี้อย่างจริงจัง จนลดการเกิดเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้  ต้องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในจังหวัดที่มีบทบาทในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ต้องเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดจัดทำมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน นอกจากจะประกาศนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในองค์กรแล้ว ต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานความปลอดภัยทางถนนเป็นผู้รับผิดชอบประสานการปฏิบัติ และกำกับติดตามต้องพัฒนาระบบข้อมูลในจังหวัดที่สะท้อนปัญหา ใช้ในการกำกับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม