15 หน่วยงานเฝ้าระวังอาการทางจิตจากยาเสพติด

| |
อ่าน : 2,271

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเททธุรกิจ

ภาพประกอบจาก สสส.

15 หน่วยงานเฝ้าระวังอาการทางจิตจากยาเสพติด thaihealth

หากจะเอ่ยว่าหลายกรณีข่าวร้ายที่ปรากฏบนพื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงในบางกรณีเกิดขึ้นกับผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่คนส่วนใหญ่รู้จัก อาจเป็นอีกสาเหตุที่กำลังทำให้สังคมไทยเริ่มตื่นตัวและเห็นความสำคัญของโรคทางใจมากขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ผิด

อีกทั้งประเด็นที่หลายฝ่ายต่างยอมรับกันมากขึ้นว่า นอกจากสารเคมีในสมองที่ทำงานผิดปกติแล้ว การใช้สารเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะอาการทางจิตได้เช่นกัน ข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ 15  หน่วยงานในประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ จึงร่วมกันจัด "พิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด" เพื่อร่วมกันลดจำนวนผู้ป่วยและคุ้มครองผู้ที่มีภาวะทางจิตจากการใช้สารเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง สู่เป้าหมายการส่งกลับคืนเป็นพลเมืองในสังคม

15 หน่วยงานเฝ้าระวังอาการทางจิตจากยาเสพติด thaihealth

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และประธานกรรมการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นภัยร้ายที่ทำลายชีวิตและคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เสพมักจะได้รับผลกระทบทางร่างกายและระบบสมองจนเกิดอาการทางจิต จนนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง คลุ้มคลั่ง หวาดระแวง หลอน ที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคม จึงมีคำสั่งที่ ศอ.ปส.ที่ 6/2561 เรื่องการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เพื่อลดผลกระทบของผู้ใช้ยาเสพติดบางรายที่มีผลกระทบ ต่อสังคม จนนำมาสู่การลงนามความร่วมมือ ของ 15 หน่วยงาน ที่ร่วมกันเสริมพลังศักยภาพและทรัพยากรที่แต่ละองค์กร มีเพื่อเป็นกลไกในการแก้ปัญหา

15 หน่วยงานเฝ้าระวังอาการทางจิตจากยาเสพติด thaihealth

ขณะที่ นิคม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การลงนามฯ ครั้งนี้มีสาระสำคัญในการกำหนดกลไกในการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง การเผชิญเหตุ การส่งต่อรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งกรมสุขภาพจิตคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีคนติดสารเสพติดประมาณ 300,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้มีโอกาสเกิดภาวะโรคทางจิตเวชประมาณ 21,000 -45,000 คน และกว่า 3,000 รายเป็นผู้มีภาวะเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรงที่ยังไม่รับการรักษา และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. ยังพบข้อมูลการรายงานข่าวว่า ในปี 2560-2561 มีผู้มีอาการทางจิตหรือผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดก่อเหตุในสังคมถึง 323 ราย ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับการปล้น ชิงทรัพย์ ทำลายข้าวของ และวางเพลิง 111 ราย ก่อเหตุทำร้ายตนเองและ ผู้อื่น 92 ราย ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นและฆ่าตัวตาย 73 ราย ก่อเหตุข่มขืน อนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ 19 ราย และก่อเหตุอื่น ๆ อีก  26 ราย

15 หน่วยงานเฝ้าระวังอาการทางจิตจากยาเสพติด thaihealth

ส่วนตัวแทน 1 ใน 15 องค์กร อย่าง สสส. นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานบริหารแผนที่ 1 แผนควบคุมยาสูบ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ขับเคลื่อนงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ทั้งแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด โดยมีแผนงานวิชาการเรื่องสารเสพติด ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแกนหลักในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ในด้านสุขภาพจิต สสส. เข้าไปสนับสนุนกรมสุขภาพจิตในการหารูปแบบจัดตั้งหน่วยบริการการบำบัดสารเสพติด แอลกอฮอล์ และบุหรี่ ทำให้พบปัจจัยสำคัญว่าครอบครัวและชุมชนเป็น ส่วนสำคัญที่มีผลต่อการเข้ารับบำบัด ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่การลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

15 หน่วยงานเฝ้าระวังอาการทางจิตจากยาเสพติด thaihealth

"สสส. หวังเห็นเด็ก เยาวชน และพลเมืองไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็ง ห่างไกลอบายมุข แอลกอฮอล์ บุหรี่  ยาเสพติด และการพนันต่าง ๆ เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้แต่ละหน่วยงานมีกลไกขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ระดับชุมชน เชื่อว่าจะเกิดผลดีในระดับประเทศ" นพ.คำนวณ ทิ้งท้าย

ถือได้ว่าความร่วมมือจาก 15 หน่วยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการผนึกกำลังเฝ้าระวัง ป้องกัน และส่งต่อ ผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างเร็ววันแล้ว  จะเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการงานร่วมกันเพื่ออุดช่องโหว่ปัญหาต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในสังคมอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แรงงานเด็ก  สุมนไพร ยารักษาโรค ป่าเชียงเหียน ทำนา ชุมชน  ห่างไกลวัด  อัตราการจ่ายเงินชดเชย  มูลนิธิ หญิงชายก้าวไกล เปิดโพลล์ สะท้อนความรุนแรง ครอบครัว  ก้อย” รัชวินทร์  งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว  ควบคุมรักษา  ไม่เหมาะสม  การศึกษาพิเศษ  แหล่งสารเคมี  เตือนอันตราย  ศาลเจ้า  วิ่งสู่ชีวิตใหม่  มูลนิธิไทย โรดส์  รักพ่อภาคปฏิบัติ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ศีล 5 ทำร้ายผู้อื่น ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด กินเหล้า ผิดศีลได้ทุกข้อ งดเหล้า ละบาป ละบุญ  บลอคโครี่  เคล็ด (ไม่) ลับที่ช่วยเติมพลังแคลเซียมให้กับร่างกาย  มหรสพ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม