ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

| |
อ่าน : 2,790

ที่มา : เว็บไซต์กรมอนามัย

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ thaihealth

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลนมแม่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทักษะที่เพียงพอในการประเมิน ส่งเสริม สนับสนุน ปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ว่า จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559 พบว่า มีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียงร้อยละ 23 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นมีทารกเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นการวางรากฐานและเป็นการเริ่มต้นชีวิตก้าวสำคัญของเด็กทุกคน ซึ่งกรมอนามัยได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ทุกการเกิดมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1000 วันแรกของชีวิตที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด จึงมุ่งเน้นการวางนโยบายและการจัดบริการที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสกินนมแม่อย่างเต็มที่ เพราะที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จนั้น เกิดจากไม่ได้เตรียมตัว ขาดการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้น การจัดระบบบริการสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพจึงเป็นบุคลากรกลุ่มสำคัญที่มีส่วนช่วยในการให้ความรู้ สอนทักษะ ช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดบริการให้การส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องให้แม่สามารถให้นมลูกได้อย่างเต็มที่

"การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความร่วมมือที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถจัดบริการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ในหน่วยบริการคลินิกนมแม่ หรือในหน่วยบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็กมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทักษะที่เพียงพอ สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกนำมาเป็นแนวปฏิบัติและเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานของกรมอนามัยอีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบคุณ UNICEF Thailand สำหรับสนับสนุนงบประมาณในการทำงานด้านนมแม่ และการสนับสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมในปีนี้อีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ในความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตและจัดทำหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลแบบองค์รวมแก่สตรีตั้งครรภ์ มารดา เด็ก รวมถึงบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการสอน ทักษะการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งในภาวะปกติ ผิดปกติและเจ็บป่วย โดยบูรณาการผลงานวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรมในการดูแลช่วยเหลือมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม