สร้างบุญด้วยจิตอาสา

| |
อ่าน : 6,394

เรื่องโดย: ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก: ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา เครือข่ายพุทธิกา สนับสนุนโดย สสส.

ภาพประกอบโดย นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th  /แฟ้มภาพ

สร้างบุญด้วยจิตอาสา thaihealth

กิจกรรมจิตอาสาในโครงการฉลาดทำบุญ มีความต่างจากงานจิตอาสาทั่วไป เพราะมีแนวคิดของพุทธธรรม คือหลักของเรื่อง ‘บุญ’ ในพระพุทธศาสนา ดังนั้นฉลาดทำบุญจึงไม่ใช่เพียงการให้เงินทองเท่านั้น แต่เป็นการเติมเต็มชีวิตด้วยการให้เวลา เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

สร้างบุญด้วยจิตอาสา thaihealth

พระไพศาล วิสาโล กล่าวไว้ว่า จิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และสามารถเปลี่ยนความโศกเศร้าของผู้อื่นให้เกิดรอยยิ้มขึ้นอีกครั้ง เช่นเดียวกับดอกไม้ที่สยายกลีบ เบ่งบาน มอบความสุข ความสวยงามแต่งแต้มโลก

ประโยชน์สุขจากการเป็นจิตอาสาจะทำให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง คนที่เดือดร้อนได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ถูกทอดทิ้ง และมีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีความสุขในหลากหลายมิติ ดังนี้ มิติของการให้ ให้เวลา ให้แรงกายและแรงใจแก่ผู้อื่น มิติของผู้รับ ที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ก็ล้วนแต่มีความสุขมากขึ้น มิติของประโยชน์ เกิดจากการกระทำสร้างสิ่งดี ๆ ต่อผู้อื่น

สร้างบุญด้วยจิตอาสา thaihealth

เมื่ออยากจะเป็นจิตอาสาต้องเตรียมตัวอย่างไร?

1.สำรวจใจ ลองถามใจตัวเองก่อนว่า ทำไมเราถึงจะไปทำงานอาสา และเรามีความสนใจในงานอาสาลักษณะใด

2.สำรวจกาย นอกจากเจตนาที่ดีแล้ว สุขภาพร่างกายก็สำคัญ เราจะต้องไม่กลายเป็นภาระของคนอื่น ดูความถนัดของตนเองและใช้ทักษะนั้นในการช่วยเหลือผู้อื่น

3.ทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการทำงาน ถ้าพบปัญหา มีข้อสงสัย ต้องรีบบอกให้คนจัดงานรู้ ไม่ควรจัดการเอง

4.การทำงานอาสาเป็นการฝึกฝนตนเอง หนักนิดเบาหน่อยต้องให้อภัย มีมิตรภาพและความสามัคคี เมื่อพบความไม่ถูกใจ ความหงุดหงิดจากการทำงาน ให้แสดงท่าทีที่ดีต่อกันไว้ เพราะสิ่งสำคัญคือ การได้ช่วยเหลือคนอื่น

5.ดูแลตนเอง รักษาสุขภาพกายใจ ไม่ฝืนจนป่วย

สร้างบุญด้วยจิตอาสา thaihealth

นอกจากนี้ตามหลักพระพุทธศาสนายังมีการทำบุญ อีก 10 วิธี เรียกว่า ‘บุญกิริยาวัตตุ 10’ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หากเราไม่มีเวลาในการไปเป็นจิตอาสา

1.ให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ จะให้ใครก็ได้ทั้ง คน และสัตว์

2.รักษาศีล เป็นการฝึกฝนที่จะลด ละ เลิก ความชั่ว ไม่เบียดเบียนใคร มุ่งทำแต่ความดี

3.เจริญภาวนา การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส

4.อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ให้เกียรติให้ความเคารพ

5.ช่วยเหลือสังคม สละแรงกายเพื่องานส่วนรวม ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็ถือเป็นบุญแล้ว

6.เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา เปิดโอกาสให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นในการทำงาน เพื่อส่วนรวม รวมไปถึงการร่วมอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

7.ยอมรับและยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่น ชื่นชมยินดี อนุโมทนา ไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระทำความดีของผู้อื่น

8.ฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาต่อการดำเนินชีวิต

9.แสดงธรรม ให้ธรรมะและข้อคิดดี ๆ กับผู้อื่น

10.ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม ลดทิฐิ แก้ไขความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องอยู่เสมอ

สร้างบุญด้วยจิตอาสา thaihealth

            การทำบุญไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงมีจิตสาธารณะเท่านั้น ซึ่งการทำงานจิตอาสาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา และสร้างให้เราดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง เพื่อให้เราสามารถดูแลคนอื่นต่อได้ เป็นการทำด้วยใจให้เราได้พัฒนาและตื่นรู้ด้วยปัญญา ฝึกการทำงานกับคนหมู่มาก ขัดเกลากิเลส ค้นพบความสุขทางปัญญา กาย ใจ และมีสุขภาวะที่ดี ยิ่งเรา 'ให้' เท่าไหร่ เรายิ่ง 'ได้' มากขึ้นเท่านั้น

            สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นจิตอาสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการ 'วิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม’ ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมกับโครงการใน 3 กิจกรรม คือ อาสาศิลปะเด็ก โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ อาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสถาบันประสาทวิทยา อาสาสมัครพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ สามารถติดต่อได้ทาง โทรศัพท์: 0-2882-438 อีเมล: boonvolunteer@gmail.com  เว็บไซต์: www.budnet.org/boonvolunteer หรือทางเฟซบุ๊ก: boonvolunteer

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม