บูรณาการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย เฝ้าระวัง

| |
อ่าน : 2,111

ที่มา:กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

บูรณาการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย เฝ้าระวัง thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย แจ้งเตือน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ปี 2560 – 2561 พบข่าวด้านอาหารปลอดภัยประมาณ 100 เรื่อง เป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องร้อยละ 20 เช่น อาหารปลอม อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารเป็นพิษ

          กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานบูรณาการข้อมูลข่าวสาร “สู่อาหารปลอดภัย สุขใจถ้วนหน้า”  โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย คณะกรรมการและคณะทำงานข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในกลไกการทำงานแบบบรูณาการของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน

         นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง ทั้งข้อมูลที่เป็นความจริง และข้อมูลอันเป็นเท็จที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด รวมทั้งข้อมูลอาหารที่มีการปนเปื้อน กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารหลายหน่วยงาน อาทิ อย. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงาน จากการเฝ้าระวังในปี 2560 – 2561 พบข่าวด้านอาหารปลอดภัยประมาณ 100 เรื่อง เป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องประมาณร้อยละ 20 เช่น อาหารปลอม อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารเป็นพิษ ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนก

          กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร สื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ผ่านเครือข่ายการประสานงานระหว่างองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ประสานการทำงานแก้ไขปัญหา คุ้มครองความปลอดภัยประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์

          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า การบูรณาการการทำงานครั้งนี้ จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา “ครัวไทยสู่โลก” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร และการบริการด้านอาหารอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบการดูแล ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอน ตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยจะร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลกำหนดนโยบายของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย  

          ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร จากการปนเปื้อนสารเคมี 6 ชนิด อาทิ สารกำจัดศัตรูพืช สารเร่งเนื้อแดง สารฟอกขาว สารกันรา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน และแอฟลาทอกซิน รวมทั้งสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ตั้งแต่ พ.ศ.2553 -2560 ในผัก ผลไม้ และอาหารหลายชนิดจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง    

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม