สถาบันโรคผิวหนังจัดตั้ง “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0”

| |
อ่าน : 1,666

ที่มา  : กรมการแพทย์

สถาบันโรคผิวหนังจัดตั้ง “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0” thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เปิด “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0” ตามแนวทางแผน Service plan ด้านโรคผิวหนังของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ และพัฒนาเพื่อเป็น The Best for The Most เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่สถาบันโรคผิวหนัง ปีละประมาณ 170,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากเขตสุขภาพ ร้อยละ 55 เดินทางมารับการรักษาที่สถาบันโรคผิวหนัง และส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังระดับปฐมภูมิ ซึ่งผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 กลไกการขับเคลื่อนประเทศด้วย นวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด สร้างสรรค์ จากเดิม “ทำมากได้น้อย” เปลี่ยนแนวคิดเป็น “ทำน้อยได้มาก” สู่การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และนโยบายของกรมการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม เหมาะสม มีคุณภาพและมาตรฐาน อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบบริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาการดูแลรักษาเพื่อลดความจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีการสื่อสาร สถาบันโรคผิวหนังจึงได้จัดตั้ง “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0”

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันโรคผิวหนังได้ดำเนินงาน “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0” เพื่อเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังและให้คำแนะนำในการตรวจรักษาแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ใช้ทุนปี 2560 - 2561 ในพื้นที่เขตสุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงแพทย์ในภาคเอกชน โดยใช้ Application LINE เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรของสถาบันโรคผิวหนังและบุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพมีช่องทางการปรึกษาด้านโรคผิวหนังกับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคผิวหนังในพื้นที่เขตสุขภาพได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ลดการส่งต่อผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางมารักษา รวมถึงลดเวลาในการรอคอยการตรวจรักษา และลดความแออัดในการให้บริการของสถาบันโรคผิวหนัง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยตามศักยภาพสถานบริการสุขภาพได้ภายในเขตซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาโรคผิวหนังตามมาตรฐานด้านโรคผิวหนัง สอดคล้องนโยบายการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นแพทย์ในพื้นที่เขตสุขภาพ 1-13 จำนวน 3,000 ราย ที่ร่วมโครงการรับคำปรึกษาในโครงการคลินิกผิวหนัง On LINE 4.0

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม