'Active Play Active School' กระตุ้นเด็กห่างไกลไถหน้าจอ

| |
อ่าน : 1,872

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

'Active Play Active School' กระตุ้นเด็กห่างไกลไถหน้าจอ thaihealth

'Active Play Active School' กระตุ้นเด็กห่างไกลไถหน้าจอ

เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างรวดเร็ว เด็กสมัยใหม่เติบโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนและสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้เด็กเข้าสู่ยุคของ "สังคมก้มหน้า" มากขึ้น โดยที่ผ่านมาจากผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย (report card) ปี 2561 พบว่า เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายทั่วไปในแต่ละวัน การเล่นออกแรง อยู่ในระดับต่ำ และพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มสูงขึ้น (Sedentary) ถึงวันละ 13 ชั่วโมง 41 นาที (ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2559) อย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะวัยเด็ก อายุตั้งแต่ 6-14 ปี ที่กำลังมีพัฒนาทางร่างกายพร้อมๆ กับพัฒนาการทางสมอง

'Active Play Active School' กระตุ้นเด็กห่างไกลไถหน้าจอ thaihealth

ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน "โครงการกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาวะทางกายในสถานศึกษา หรือ Active Play Active School" ภายใต้แนวคิด "ออกมาเล่น แอ็กทีฟ 60 นาทีทุกวัน" เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมทางกาย และมีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย ร่วมกับสถานศึกษานำร่องในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนวัย 6-14 ปี รวมทั้งให้ความรู้ให้แก่ครูและผู้ปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมทาง กายมากขึ้น ลดปัญหาเด็กน้ำหนักเกินในวัยเรียน ประเดิมที่แรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน จาก 50 สถานศึกษา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม