มส.หนุนอ.ป.ต.สุขภาวะเชิงพุทธ

| |
อ่าน : 1,226

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์เดลินิวส์

มส.หนุนอ.ป.ต.สุขภาวะเชิงพุทธ thaihealth

รองโฆษก พศ. เผย ที่ประชุมหาเถรสมาคม รับทราบโครงการเสริมสร้างสุขภาพวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พร้อมตั้ง “พระธรรมมังคลาจารย์” ประธาน ศปท.

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะรองโฆษก พศ. เปิดเผยผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ เชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ของ พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล 5 นอกจากนี้ มส.ยังได้เห็นชอบแต่งตั้งพระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) หลังจากที่พระเทพญาณมงคล วิ. ประธาน ศปท.ได้มรณภาพ จึงส่งผลให้ประธาน ศปท.ว่าง

"โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของ อ.ป.ต.ในสังคมไทย เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสื่อเสริมสร้างสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมสุขภาพวิถีพุทธ พัฒนาพระสงฆ์ของหน่วย อ.ป.ต.และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมกับการทำงานของ อ.ป.ต. โดยมีเป้าหมายให้เกิดเป็นหน่วย อ.ป.ต.ต้นแบบใน 25 จังหวัดและ มีหน่วย อ.ป.ต.เข้าร่วมเรียนรู้ 1,000 หน่วย ทั่วประเทศ" นายสิปป์บวร กล่าว. 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม