หนุนทำโครงการ 'วิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่'

| |
อ่าน : 131

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

หนุนทำโครงการ \'วิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่\' thaihealth

สสส.หนุนทำโครงการวิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะตามพันธกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแก้ไขปัญหา 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 จังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่จะได้นำองค์ความรู้ ทางด้านวิชาการลงสู่ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับเป็นการรณรงค์ให้ลดการบริโภค สุรา ยาสูบ สารหรือสิ่งที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาความสามารถของคนในชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยคนในชุมชนก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาร่วมมือ ระหว่างภาคเครือข่ายในการบริหารจัดการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม