SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน'

| |
อ่าน : 2,797

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ \'ชุมชน\' thaihealth

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ชุมชน ยกระดับผู้นำชุมชน เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง

SMART CAMP : SMART Network SMART Community เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก SMART CAMP : SMART Network SMART Community คือ เวทีสานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผู้นำชุมชนท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความเป็นผู้นำในทุกมิติ เพื่อสร้างให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น

โดย SMART มีแนวคิดมาจาก

S = Skillful ผู้นำชุมชนจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีฝีมือ และมีความคล่องแคล่วว่องไวในการจัดการ

M = Maturity ผู้นำชุมชมจะต้องมีวุฒิภาวะ เป็นผู้ใหญ่ และมีความสมบูรณ์แบบ

A = Attitude ผู้นำชุมชมจะต้องมีเจตคติเชิงบวก และมีจิตอาสา

R = Responsibility ผู้นำชุมชมจะต้องมีความรับผิดชอบ

T = Trust ผู้นำชุมชมจะต้องมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และมีบารมี

ภายในงาน SMART CAMP : SMART Network SMART Community จะมีการเรียนรู้ข้ามพื้นที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเพื่อเครือข่าย, มีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สานเสวียนรักโลก ฐานที่ 2 แปลงโจทย์แปรอักษร ฐานที่ 3 คิดสร้างชุมชนเข้มแข็ง ฐานที่ 4 ผู้นำใหม่ ฐานที่ 5 มัดย้อม ทำเอง ใช้เอง และฐานที่ 6 ชุมชน 5.0 เพื่อให้ชาวชุมชนได้ทบทวนวิธีคิดในการสร้างชุมชน และกิจกรรมอาสาทำดี บ่มเพาะความเป็นพลเมือง

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ \'ชุมชน\' thaihealth

ฐานที่ 1 สานเสวียนรักโลก

ในกิจกรรมนี้ จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสานเสวียนไม้ไผ่ขึ้นล้อมรอบต้นไม้ เพื่อใส่ขยะชีวมวลและขยะอินทรีย์ สร้างปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติใช้ในชุมชน

กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกการทำงานเป็นทีม การวางแผน และการแก้ไขปัญหา ทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องของการนำเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ \'ชุมชน\' thaihealth

ฐานที่ 2 แปลงโจทย์แปรอักษร

ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมมือกันแปรอักษรมนุษย์ ให้สื่อความหมายออกมาเป็นคำที่กำหนดไว้ ในฐานนี้ กลุ่มผู้นำชุมชนจะได้ฝึกการจัดการเชิงระบบ การวางแผน การกำหนดหน้าที่ของคนในกลุ่ม จัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มี วิเคราะห์โจทย์ ตีความหมาย แล้วทำให้เป้าหมายสำเร็จ การทำภารกิจกลุ่ม จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเพื่อนร่วมทีม เพราะความเห็นของทุกคนในทีมคือตัวแปรที่นำไปสู่ความสำเร็จ

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ \'ชุมชน\' thaihealth

ฐานที่ 3 คิดสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในฐานนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักสัตยาบัน 10 ประการ ได้แลกเปลี่ยนและระดมสมองเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ และการประยุกต์หลักสัตยาบัน 10 ประการเข้ากับการทำงาน

ฐาน Leadership Strengthening จะช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำ ด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวคิดที่ชัดเจน การแบ่งสรรหน้าที่ให้กับทีมงานอย่างเหมาะสม และการเป็นตัวแบบที่ดีในการทำงาน

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ \'ชุมชน\' thaihealth

ฐานที่ 4 ผู้นำใหม่

ในฐานที่ 4 นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ตนเองตามคุณลักษณะผู้นำ 10 ประการ และสร้างตนเองขึ้นเป็นผู้นำรุ่นใหม่ โดยเรียนรู้จากผู้นำต้นแบบ ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษา พัฒนาทักษะและความรู้ในการทำงาน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น สร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการทำงาน แล้วฝึกฝนตนเองขึ้นเป็นผู้นำรุ่นใหม่ให้ได้

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ \'ชุมชน\' thaihealth

ฐานที่ 5 มัดย้อม ทำเอง ใช้เอง

ในฐานที่ 5 นี้ เราจะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนไปทำผ้ามัดย้อมทั้งหมด 2 ลาย คือ ผ้ามัดย้อมที่มีลายประจำอัตลักษณ์ของตำบล และผ้ามัดย้อมที่มีลายตามความชอบของตนเอง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบลายผ้า มัดลวดลาย ย้อมสี นำเสนอ “วิธีคิดพิชิตลายผ้า” และสรุปกิจกรรม

กิจกรรม Collaborating จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การยอมรับความเห็นของผู้อื่น ฝึกฝนความเป็นผู้นำไปพร้อม ๆ กับการเป็นผู้ตาม ทั้งยังทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และการวางแผน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนได้

SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ \'ชุมชน\' thaihealth

ฐานที่ 6 ชุมชน 5.0

ในฐานสุดท้ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแบ่งกลุ่มราย อปท. เพื่อร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “ชุมชน 5.0” เช่นว่า ชุมชนของตนมีจุดเด่นด้านใด ในอนาคต 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า ชุมชนของเราจะเป็นอย่างไร และเราจะพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร

ในฐานนี้ กลุ่มผู้นำชุมชนจะได้ฝึกการคิด และกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ด้วยการสร้างเป้าหมายในการพัฒนา คำนึงถึงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริม และต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม