พัฒนาศักยภาพบุคลากรด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ

| |
อ่าน : 409

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ thaihealth

แฟ้มภาพ

          จังหวัดพะเยาจับมือแขวงไซยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพัฒนาศักยภาพบุคลากรด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ

          นายพงษ์พันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาว(พะเยา-แขวงไชยบุลี)โดยมีนายแพทย์ไกรสุขเพชรบูระณินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน

          ทั้งนี้เมื่อปี2558รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไปสู่ประชาคมที่มีความแข็งแกร่งสร้างโอกาสความพร้อมและรับมือกับสิ่งท้าทายด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อย่างรอบด้านรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งเน้นให้ชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและนานาชาติเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีกลยุทธ์ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนมีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพได้มาตรฐาน

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่จึงร่วมกันจัดประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวระหว่างจังหวัดพะเยาราชอาณาจักรไทยกับแขวงไซยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวด้านช่องทางเข้า-ออกด่านให้ได้ตามมาตรฐานพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 การสื่อสารความเสี่ยงพร้อมทั้งความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำพิษสุนัขบ้าและทบทวนข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคในพื้นที่โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อและควบคุมวัณโรคชายแดนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

          การจัดประชุมในครั้งนี้มีบุคลากรสาธารณสุขของแขวงไชยะบุลีขั้นแขวงและขั้นเมืองบุคลากรจากแขวงพัวพันการต่างประเทศขั้นแขวงและบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอชายแดนไทย-ลาวของจังหวัดพะเยาบุคลากรปฏิบัติงานตามCIQที่ด่านบ้านฮวกและบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรครวมทั้งสิ้นกว่า100คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม