เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี

| |
อ่าน : 445

ที่มา: กรมควบคุมโรค

เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี thaihealth

แฟ้มภาพ

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีแก่ผู้ต้องขังทั้งในกลุ่มแรกรับประจำปี และก่อนพ้นโทษทั่วประเทศทั้ง 142 แห่ง ภายใต้การจัดบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการด้านเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์และกรมควบคุมโรค ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมด้วยนายธวัชชัย  ชัยวัฒน์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และผู้แทนสำนักงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม กองบริหารงานสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน  เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนงานเร่งรัดการยุติปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2562–2564           

โดยแผนงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการป้องกันโรคเอชไอวีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อแผนงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีแก่ผู้ต้องขังทั้งในกลุ่มแรกรับประจำปี และก่อนพ้นโทษทั่วประเทศทั้ง 142 แห่ง ภายใต้การจัดบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการด้านเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม