กำหนดการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ

โดย
| |
อ่าน : 189
กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ในการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ

ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน
09.30 - 10.00 น.     ผู้บริหารเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
นำโดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
10.00 - 10.15 น.     วิดีทัศน์ เรื่อง "ภาพรวม R2R"
10.15 - 10.30 น.     นโยบายกระทรวงสาธารณสุข "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R"
โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
10.30 - 10.50 น.     ความเป็นมา และวัตถุประสงค์การสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
โดย
• ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
• นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ศาสตราจารย์ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
• นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
10.50 - 11.00 น.     พิธีลงนาม และถ่ายภาพร่วมกัน
11.00 - 11.15 น.     คณะผู้ร่วม MOU ร่วมแถลงข่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม