พม.ขับเคลื่อนนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ

| |
อ่าน : 1,274

ที่มา :  มติชน

พม.ขับเคลื่อนนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ thaihealth

แฟ้มภาพ

นวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ Productive Welfare ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการแบบให้เปล่าเป็นสวัสดิการที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของผู้รับบริการ

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบนโยบายนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ Productive Welfare ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการแบบให้เปล่าเป็นสวัสดิการที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของผู้รับบริการ โดยขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วน ใช้นวัตกรรม ความรู้ เทคโนโลยี มาช่วยบริหารจัดการ ทั้งนี้ ระบบ Productive Welfare ประกอบด้วย 1.ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทุกมิติ จากทุกภาคส่วน และทุกระดับพื้นที่ 2.เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล 3.ระบบบริหารจัดการความช่วยเหลือ โดยมีทีมสหวิชาชีพเครือข่ายวางแผนร่วมกันผ่าน Application เครือข่าย Internet จากระบบข้อมูลร่วม 4.ติดตาม แจ้งเตือน ประสานงาน ประสานความร่วมมือหน่วยงานผ่านเทคโนโลยี Mobile Application และ 5.นวัตกรรมการประเมินตนเอง

อธิบดี พส.กล่าวด้วยว่า ต่อไปการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบข้อมูลใหญ่ที่เชื่อมโยงทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิการที่ได้รับ โดยจะต้องมีการประเมินตนเองและรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ โดยมีทีมสหวิชาชีพหรือผู้จัดการเคสคอยติดตามผลเป็นระยะ ขณะนี้ได้ดำเนินการนำร่องใน จ.ราชบุรี เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม