สานพลังภาคี หนุนงานวิจัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสู่นานาชาติ

| |
อ่าน : 2,874

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สานพลังภาคี หนุนงานวิจัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสู่นานาชาติ thaihealth

สสส. เผยกลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพสู่สายตานานาชาติ มุ่งสานพลังภาคีเครือข่าย หนุนงานวิจัยวิชาการผลักดันนโยบายเป็นรูปธรรม ชูผลงานลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง คาดคนไทยมีกิจกรรมทางกายพุ่งสูงร้อยละ 80 ในปี 64

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมการประชุมคู่ขนานหัวข้อ “ระบบการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด และขีดความสามารถขององค์กรต่างๆ ในการตอบสนองต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Intelligence Systems and Institutional Capacities in Response to NCDs)” ภายในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 (PMAC 2019) โดยมีตัวแทนองค์กรนานาชาติที่ทำงานป้องกันและแก้ไขโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายกว่า 30 คน 

ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรไทยเสียชีวิตร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี โดยในทุก 1 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิต 37 ราย โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักคือ เหล้า บุหรี่ อาหารรสจัดหวานมันเค็ม และขาดการมีกิจกรรมทางกาย และเพื่อเป็นการหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของตัวเลขผู้เสียชีวิต สสส. จึงทำงานสนับสนุนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทำงานร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ในการรณรงค์สื่อสารประชาชนให้มีความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และยังเชื่อว่าการทำงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ที่มีความแม่นยำน่าเชื่อถือ เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายประเทศ ส่วนหนึ่งจึงสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยเสี่ยงหลัก อาทิ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เป็นต้น

สานพลังภาคี หนุนงานวิจัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสู่นานาชาติ thaihealth

แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ สสส. ได้สนับสนุนให้เกิดศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อรวบรวมงานวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย เพื่อประโยชน์ในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง อันเป็นสาเหตุทำให้คนไทยมีภาวะอ้วนถึง 19 ล้านคน ภาวะความดันโลหิตสูงถึง 13 ล้านคน และเป็นเบาหวานถึง 4 ล้านคน โดยในปี 2559 นับเป็นก้าวสำคัญที่ สสส. ได้รับเกียรติจากสมาคมนานาชาติเพื่อการมีกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (ISPAH) ให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและทวีปเอเชีย” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

สานพลังภาคี หนุนงานวิจัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสู่นานาชาติ thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวถึงผลการประชุมครั้งนั้นว่า ทำให้เกิดการประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นที่มาของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ล่าสุดผลสำรวจโดยโครงการพัฒนาระบบเฝ้ารังและติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย พบว่า แนวโน้มคนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2564 คนไทยจะมีกิจกรรมทางกายสูงถึงร้อยละ 80

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม